Aprūpēti un starp cilvēkiem

- 28.Februāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Tre­šo ga­du strā­dā Rū­jie­nas no­va­da ie­stā­de — so­ci­ā­lās ap­rū­pes centrs Lo­de, kas re­ģis­trē­ta valsts so­ci­ā­lo pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ju re­ģis­trā. Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­ba ir no­slē­gu­si lī­gu­mu ar Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­ju par valsts fi­nan­sē­ta pa­kal­po­ju­ma snieg­ša­nu per­so­nām ar ga­rī­ga rak­stu­ra trau­cē­ju­miem. Centrs pie­dā­vā pa­kal­po­ju­mus arī ve­ciem uz il­gā­ku vai īsā­ku lai­ku ap­rū­pē­ja­miem ļau­dīm. Paš­laik Lo­di par sa­vām mā­jām sauc 38 valsts un paš­val­dī­bu klien­ti, bet par dar­ba vie­tu — 21 cen­tra ap­kal­po­jo­šā per­so­nā­lā strā­dā­jo­šais.

Ar ie­spē­jām pa­pla­ši­nā­ties

Cen­tra di­rek­to­ra pie­nā­ku­mu iz­pil­dī­tā­ju, Rū­jie­nas no­va­da do­mes spe­ci­ā­lis­tu Ati Cer­bu­li sa­tie­kam, ko­or­di­nē­jot mal­kas pār­krau­ša­nu pa­gal­mā. — Gai­dām jau­nu mal­kas pie­ve­du­mu, tā­dēļ jā­at­brī­vo gla­bā­tu­ve. Mums ir au­to­no­mā ap­ku­re. Pēr­nā ga­da no­ga­lē uz­stā­dī­jām jau­nu ap­ku­res kat­lu, tam jau­das pie­tiek. Ir vai­rā­kas ie­ce­res cen­tra at­tīs­tī­bai, ta­ču tā no­tiks pa­kā­pe­nis­ki, at­bil­sto­ši fi­nan­sē­ju­mam. Gri­bam star­tēt ES pro­jek­tā, lai ie­gū­tu fi­nan­si­ā­lo at­bal­stu ēku sil­ti­nā­ša­nai, — tā va­dī­tājs, ai­ci­not ap­lū­kot tel­pas.

Ta­jās ir daudz za­ļu­mu. Pla­ša sa­rī­ko­ju­mu zā­le, kur mē­ģi­nā­ju­mi no­tie­kot pa­šu dzie­do­ša­jiem ta­lan­tiem. Gai­ša ēd­nī­ca, kur uz mal­tī­tēm no is­ta­bi­ņām sa­nāk tie, kam tas ir pa spē­kam. Te ir ie­spē­ja iz­kus­tē­ties, sa­tik­ties, pa­tēr­zēt. Ēr­ta­jā vir­tu­vē saim­nie­ko pa­vā­res.

To­mēr tas vēl nav viss. Iz­rā­dās, so­ci­ā­lās ap­rū­pes centrs Lo­de ap­saim­nie­ko ne ti­kai bi­ju­šā bēr­nu na­ma Pī­lā­dzī­tis kor­pu­su, bet arī lie­lu da­ļu daudz­stā­vu dzī­vo­ja­mās mā­jas ie­las ot­rā pu­sē — kal­ni­ņā.

ATIS CERBULIS: — Va­ja­dzī­ba pēc ap­rū­pes pa­kal­po­ju­miem pie­augs, jo Lat­vi­jas sa­bied­rī­ba strau­ji no­ve­co. Lo­des mī­nuss ir lie­lais at­tā­lums no pil­sē­tām, ta­ču pluss — klu­sums, saik­ne ar da­bu un tī­rā vi­de.

LĪGA KRŪMIŅA: — Ie­gul­dām ne ti­kai ēku lab­ie­kār­to­ša­nā, bet arī sa­vu dar­bi­nie­ku mā­cī­bās.

ĀRIJA OLDERE: — Ja pa­lik­tu vie­na, bū­tu jau pa­zu­du­si. Lo­dē ir la­bi!

VIRTUVĒ. Ga­ta­vo­jam sa­lā­tus.

 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru