Arī Valmierai savi rekordisti

- 17.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

SIA Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs veik­smī­gi no­slē­dzis Lat­vi­jas olim­pis­ko re­kor­du die­nu 2010. Sest­dien, 11. sep­tem­brī, Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā da­žā­dās spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs re­kor­dus uz­stā­dīt mē­ģi­nā­ja 130 da­līb­nie­ki no Val­mie­ras un ap­kai­mes. Jau­nā­ka­jam da­līb­nie­kam bi­ja 4 ga­di, bet cie­nī­ja­mā­ka­jam — 66. Gan­drīz vi­si, kas vē­lē­jās uz­stā­dīt per­so­nis­ko re­kor­du, vei­ca vi­sus čet­rus olim­pis­ka­jam re­kor­dam pa­re­dzē­tos mē­ģi­nā­ju­mus.

Attēlā: MĒS VARAM! Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra dar­bi­nie­ki līk­smo — pa­šu mā­jās rī­ko­tie svēt­ki iz­de­vu­šies go­dam.

Bi­ja lī­de­ri bas­ket­bo­la trīs­pun­ktu me­tie­nos — lie­lā­kais pre­cī­zo me­tie­nu skaits, ko pēc kār­tas spē­ja rai­dīt gro­zā di­vi da­līb­nie­ki, bi­ja 5: to pa­vei­ca Lin­da Po­gu­le (21 gads) un Jā­nis Grau­diņš (32). Vo­lej­bo­la pie­spē­ļu sa­cen­sī­bās la­bā­kais rā­dī­tājs bi­ja Ga­tim Lie­pi­ņam (20) — 86 rei­zes. Vēl la­bi re­zul­tā­ti Jā­nim Bēr­zi­ņam (17) — 85 rei­zes, arī Ro­lan­dam Lu­ca­vam (28) — 84 rei­zes. Fut­bo­la bum­bas žon­glē­ša­nā pār­stei­dzo­šu re­zul­tā­tu uz­rā­dī­ja Jā­nis Pet­ro­nis (23) — 76 rei­zes! Vēl Pau­lis Pau­lo­vičs (12) ie­spē­ja 53 rei­zes, bet Os­kars Vir­sis (19) — 42 rei­zes. Pie­vel­ko­ties pie stie­ņa, sa­vu spē­ku ne­no­lie­dza­mi pie­rā­dī­ja Vents Vein­bergs (17) — 27 rei­zes. Ti­kai ne­daudz vi­ņam zau­dē­ja Toms Kar­li­vāns (18) — 26 rei­zes, Aus­tris Ābo­liņš (38) — 26 rei­zes, la­bi re­zul­tā­ti arī Pē­te­rim Bier­nim (20) — 19 rei­zes, Ro­lan­dam Lu­ca­vam (28) — 17 rei­zes un Jā­nim Pet­ro­nim (23) — 17 rei­zes.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru