Ārpolitisko prioritāšu definēšana

31.Augusts, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Aiz­vien tu­vāk nā­kot vē­lē­ša­nām, tiek mek­lē­tas at­bil­des uz vis­da­žā­dā­ka­jiem vē­lē­tā­jus in­te­re­sē­jo­ša­jiem jau­tā­ju­miem, ta­jā skai­tā arī par tās vai ci­tas par­ti­jas ār­po­li­tis­ka­jām sim­pā­ti­jām. Pa­ras­ti jau Lat­vi­jas po­li­tis­kie spē­ki tiek da­lī­ti «rie­tum­nie­kos» un «aus­trum­nie­kos», kas at­tie­cī­gi sim­pa­ti­zē Bri­se­lei un Va­šing­to­nai, vai Mas­ka­vai, tā­pat ir pa kā­dam, kam pil­nī­gi vien­al­ga, ku­ram sim­pa­ti­zēt, ka ti­kai la­bi ba­ro­tu. Vien­lai­kus ja ar «aus­trum­nie­kiem» viss ir vai­rāk vai ma­zāk skaidrs, tad «rie­tum­nie­ku» rin­dās ir pa­li­ku­si tuk­ša vie­na ļo­ti bū­tis­ka ni­ša.

Kaut kā tra­di­ci­o­nā­li sa­bied­rī­bā ir ie­sak­ņo­jies vie­dok­lis, ka tās par­ti­jas, kas ir par ak­ti­vi­tā­tēm rie­tu­mu vir­zie­nā, tā kā bū­tu de­mo­krā­tis­kas, sa­vu­kārt tās, ku­ras ai­ci­na brā­ļo­ties ar aus­tru­miem — glu­ži vai de­mo­krā­ti­jas nī­dē­jas. Kas at­tie­cas uz de­mo­krā­ti­jas nī­ša­nu, tad tie būs sal­ti me­li. Pie­mē­ram, «Sa­ska­ņas centrs» var kal­pot par iek­šē­jās de­mo­krā­ti­jas pa­raug­lī­dzek­li (vis­maz kā viens no la­bā­ka­jiem Lat­vi­jā pie­eja­ma­jiem mo­de­ļiem) vai vi­sām na­ci­o­nā­la­jām par­ti­jām un to ap­vie­nī­bām. Jā­do­mā, ka, ja mi­nē­tā kon­glo­me­rā­ta bied­riem nāk­tos kā­du lai­ku pa­dzī­vot un pa­dar­bo­ties po­li­ti­kā pie pa­šu tik ļo­ti mī­ļo­ta­jiem «Vo­vas un Di­mas» (Pu­ti­na un Med­ve­de­va), tad re­zul­tā­tā no vi­ņiem vēl sa­nāk­tu glu­ži nor­mā­li Lat­vi­jas pat­rio­ti, bet tas nu tā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru