Ārsta prakse ar tūkstoš pacientiem

- 20.Septembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Ģi­me­nes ār­ste Inese Skujiņa Nauk­šē­nu no­va­dā strā­dā jau 26 ga­dus, snie­dzot ap 1000 nauk­šē­nie­šiem valsts pa­re­dzē­tos ģi­me­nes ār­sta pa­kal­po­ju­mus. Sa­vu pri­vāt­prak­si vi­ņa veic pa­gā­ju­šā gad­sim­ta trīs­des­mi­ta­jos ga­dos uz­cel­tā dok­to­rā­tā, ko sa­vu­laik uz­cē­lis kāds ārsts. Kā dok­to­rāts ēka sa­vu dar­bu Val­mie­ras slim­nī­cas pa­spār­nē tur­pi­nā­ja arī pēc ka­ra. Ta­gad ēka pie­der paš­val­dī­bai, kam tiek mak­sā­ta tel­pu īre. Ēkā pa­cien­tus pie­ņem arī zob­ārsts, un te at­ro­das ap­tie­ka.

— Sko­lā gā­ju Lim­ba­žos. Kad bei­dzu Me­di­cī­nas in­sti­tū­tu, tēvs, to­laik bū­dams kol­ho­za priekš­sē­dē­tājs, pie­ru­nā­ja nākt ma­ni strā­dāt uz Nauk­šē­niem, te bi­ja brīvs am­bu­lan­ces va­dī­tā­ja pos­te­nis, va­rē­ja pie­dā­vāt dzī­vok­li un tam lai­kam la­bu al­gu. To­laik bi­ja valsts sa­da­le. Vie­tā, uz ku­rie­ni no­sū­tī­ja, bi­ja jā­no­strā­dā vis­maz trīs ga­di,— at­ce­ras Ine­se Sku­ji­ņa. — Es pat ie­do­mā­ties ne­va­rē­ju, ka šeit no­strā­dā­šu tik il­gi.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru