Bailes, ka urnai būs dubults dibens

- 16.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Pirms­vē­lē­ša­nu ner­vo­zi­tā­te no­stip­ri­na saim­nie­cis­ko ne­pa­tik­ša­nu uz­tu­rē­to sa­bied­rī­bas po­li­tis­ko pe­si­mis­mu. Tā­pēc esam jau aiz­dzī­vo­ju­šies tik tā­lu, ka lie­la da­ļa pil­so­ņu šķiet pār­lie­ci­nā­ti, ka Lat­vi­jā vē­lē­ša­nas ir ie­spē­jams fal­si­fi­cēt.

Pē­tī­ju­mu cen­tra SKDS sa­bied­ris­kās do­mas ap­tau­ja, kas jū­ni­jā (!) ti­ka veik­ta sa­dar­bī­bā ar Cen­trā­lo vē­lē­ša­nu ko­mi­si­ju, lie­ci­na: vai­rā­kums iz­vai­cā­to pie­ļauj, ka 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās kāds va­rē­tu mē­ģi­nāt vil­tot vē­lē­ša­nu re­zul­tā­tus (25 % res­pon­den­tu uz­ska­ta, ka tas ir pil­nī­gi ie­spē­ja­mi, bet 41 %, ka drī­zāk ie­spē­ja­mi — LETA, 14. sep­tem­bris). Tur­klāt 35 % ap­tau­jas da­līb­nie­ku dzī­vo ar pār­lie­cī­bu, ka pē­dē­jo vē­lē­ša­nu re­zul­tā­ti nav sa­skai­tī­ti go­dī­gi, vai ar šau­bām, ka tā va­rē­ja no­tikt. Vid­ze­mes vē­lē­tā­ji esot vie­ni no tiem, kam vis­iz­teik­tāk pie­mī­tot ne­ti­cī­ba re­zul­tā­tu go­dī­gai ap­rē­ķi­nā­ša­nai. Šāds no­ska­ņo­jums acīm­re­dza­mi ir šo­kē­jis CVK, un tā­pēc tā šos da­tus pub­lis­ko vien ta­gad, kad ir at­ra­du­si pro­blē­mai ri­si­nā­ju­mu — ai­ci­not brīv­prā­tī­gus no­vē­ro­tā­jus uz­rau­dzīt ie­cir­kņus.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru