Balsojiet atbildīgi!

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Vē­lē­ša­nu re­for­mas bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu un mū­su re­dak­ci­ju rī­ko­ja pirms­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­ju.

Lai sek­mē­tu la­bā­ku ko­mu­ni­kā­ci­ju starp vē­lē­tā­jiem un de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem, Vē­lē­ša­nu re­for­mas bied­rī­ba uz dis­ku­si­jām vi­sos vē­lē­ša­nu ap­ga­ba­los ai­ci­nā­ja pār­stāv­jus no tām par­ti­jām un par­ti­ju ap­vie­nī­bām, kas, ņe­mot vē­rā paš­rei­zē­jos rei­tin­gus, ir re­ā­lā­kās pre­ten­den­tes uz vie­tām 10. Sa­ei­mā.

Val­da Mel­de­ra ko­rek­ti va­dī­ta­jā dis­ku­si­jā pie­da­lī­jās Vil­nis An­to­niš­ķis (PCTVL), Il­ma Če­pā­ne («Vie­no­tī­ba»), Jā­nis Ādam­sons («Sa­ska­ņas centrs»), Ing­mārs Lī­da­ka (Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba), Ka­ri­na Pē­ter­so­ne («Par la­bu Lat­vi­ju») un Jā­nis Ķir­sis («Vi­su Lat­vi­jai!» un «Tēv­ze­mei un brī­vī­bai»/LNNK).

JĀNIS ĶIRSIS: — Rī­dzi­nie­ki lau­ku pro­blē­mas ne­iz­prot, re­ģi­o­nu pār­stāv­nie­cī­bai jā­būt lie­lā­kai, tā­dēļ jā­da­la vē­lē­ša­nu ap­ga­ba­li sī­kāk.

VILNIS ANTONIŠĶIS: — Vē­lē­ša­nu ap­ga­ba­lus va­jag vai­rāk, lai katrs vē­lē­tājs var sa­sniegt sa­vu de­pu­tā­tu. Vie­nī­gi jau­tā­jums: cik tas mak­sās?

ILMA ČEPĀNE: — De­pu­tā­tam valsts va­lo­da jā­pār­val­da tā­dā lī­me­nī, lai va­rē­tu strā­dāt ar do­ku­men­tiem, ne­vis ti­kai bal­sot par vai pret.

JĀNIS ĀDAMSONS: — Gri­bu zi­nāt, kas ir mans vē­lē­tājs. Ta­gad pā­ris lo­ko­mo­tī­ves Sa­ei­mā ie­velk, bet tau­ta ne­zi­na, kas sēž va­go­nos.

INGMĀRS LĪDAKA: — Vē­lē­tā­ju re­ģis­tru ne­at­bal­stu. Ja gri­bēs krāp­ties, to vien­al­ga iz­da­rīs. Bet de­kla­rē­ša­nās sis­tē­ma jā­uz­la­bo!

KARINA PĒTERSONE: — Esam opo­zī­ci­jā. Mēs ne­so­lām, bet pie­dā­vā­jam sa­vu re­dzē­ju­mu, lai vē­lē­tā­jam vieg­lāk iz­vē­lē­ties.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru