Bērzainiešiem atkal pamatskola

- 11.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kocēnu novada deputātu lēmums pagājušā gada vasaras nogalē bija strikts - Jaunburtnieku pamatskola mazā skolēnu skaita dēļ turpmāk būs sākumskola ar sešām klasēm.

Attēlā: STALTA. Un jo­pro­jām — Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­la. Va­kar te cie­mo­jās CSDD spe­ci­ā­lis­ti, prak­tis­ki mā­cot 6. un 7. kla­ses sko­lē­nus ve­lo­si­pē­da va­dī­tā­ja ie­ma­ņās. Di­rek­to­re S. Frei­ma­ne pa­le­po­jas: jau pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ma­na au­dzi­nā­mā ta­gad 7. kla­se Val­mie­rā no­li­ka ek­sā­me­nu un sa­ņē­ma pir­mās trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­tā­ja ap­lie­cī­bas — sko­lā jau ir se­ši šo ap­lie­cī­bu īpaš­nie­ki.

Mācību gads apskrēja ātri, un šoruden te atkal ir pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu, kas gadu iepriekš reformu rezultātā tika pievienota Dikļu dārziņam. Mazliet jocīga tā saimniekošana izskatījās, bet bija, kā bija. Pamatskolas statusa atsavināšanu diemžēl veicināja tikai divu bērnu trūkums. Tagad kopā ar pirmsskolas grupu, kas nu atdota atpakaļ, skolā mācās 86 bērni, tieši tik, cik vajadzēja, lai pērngad skola netiktu saīsināta. Šī svaidīšanās ir novedusi pie tā, ka šoruden ir apvienotā 8. - 9. klase (pagaidām apvienotas ir arī divas sākumskolas klases), jo tik ātri pieaudzēt skolēnu skaitu nav iespējams. Skolēnu labā devītajiem, piemēram, matemātikā, latviešu valodā ir atsevišķas mācību stundas. Problēmas radīja arī skolotāju sastāva nokomplektēšana, jo pagājušajā rudenī vairākiem pedagogiem, paliekot bez darba, nācās meklēt darbu citur. Tāpēc skola meklē angļu valodas skolotāju jaunākajās klasēs, arī ķīmijas skolotāju.

SARMĪTE FREIMANE: — Mū­sē­jie ir 71 sko­lēns un 15 pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru