"Birkholz" Gīterslo — Kauguru "Pasaciņai"

- 17.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Val­mie­ras un se­šu no­va­du paš­val­dī­bu pār­stāv­ju de­le­gā­ci­ja vie­so­jās sa­drau­dzī­bas part­ne­ru ra­jo­nā — Gī­ter­slo ap­riņ­ķī.

Attēlā: KAUGURU BĒRNIEM. Gī­ter­slo be­ķe­re­jā Birk­holz, kam ir vai­rā­kas fi­li­ā­les arī ci­tās pil­sē­tās, sāk cept jau­nu grau­du mai­zi, kas sim­bo­lis­ki ie­gu­vu­si Val­mie­ras mai­zes no­sau­ku­mu. No krei­sās — maiz­nī­cas īpaš­nieks Ralfs Birk­holcs, Pet­ra Birk­hol­ca, Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis un Gī­ter­slo ap­riņ­ķa lan­drāts Svens Ge­orgs Ade­nau­ers.

—  Vi­zī­tes ro­zī­nī­te, ja tā drīkst teikt, bi­ja be­ķe­re­jas Birk­holz ap­mek­lē­jums, — stās­ta Ko­cē­nu no­va­da paš­val­dī­bas ko­or­di­na­to­re ar Gī­ter­slo ap­riņ­ķi RUDĪTE MARKUS: — Pie­da­lī­jā­mies maiz­nī­cas jau­nā pro­jek­ta ofi­ci­ā­la­jā at­klā­ša­nā, be­ķe­re­jas saim­nieks Ralfs Birk­holcs pa­vēs­tī­ja par jau­na mai­zes pro­duk­ta ra­žo­ša­nas sā­ku­mu. Bet mums bū­tis­kā­kais ir tas, ka no kat­ra pār­do­tā ku­ku­lī­ša 25 cen­ti tiks no­vir­zī­ti Kau­gu­ru pa­gas­ta bēr­nu­dār­zam Pa­sa­ci­ņa. Birk­hol­ca kungs bez kā­das šau­bī­ša­nās no­lē­mis at­bal­stīt pa­lī­dzī­bas ak­ci­ju, jo ir pār­lie­ci­nā­jies, ka vā­cu pu­ses zie­do­ju­mi bi­ju­ša­jā Val­mie­ras ra­jo­nā vien­mēr sa­snie­gu­ši ad­re­sā­tu. Man pie­vil­cī­ga li­kās sa­ga­ta­vo­ša­nās ak­ci­jai — ir krā­sains re­klā­mas iz­de­vums, ku­rā pa­stās­tīts par ak­ci­ju, par Pa­sa­ci­ņu un tās au­dzēk­ņiem, uz­ska­tā­mi pa­rā­dīts ie­gū­to lī­dzek­ļu 1700 km ceļš no Gī­ter­slo līdz Val­mie­rai. Be­ķe­re­jas jau­nās pe­lē­kās grau­du mai­zī­tes ar sēk­li­ņām un svai­giem bur­kā­niem pie­dā­vā­ša­nā pir­cē­jiem ak­tī­vi ie­sais­tās arī pār­de­vē­jas, pie­dā­vā­jot to no­gar­šot un pa­stās­tot, kā­dam mēr­ķim cil­vē­ki, šo mai­zī­ti no­pēr­kot, at­dod sa­vus 25 cen­tus. Jau­ki bi­ja arī no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa lan­drā­ta Sve­na Ge­or­ga Ade­nau­e­ra sa­ņemt dā­va­nā mai­zes ku­ku­lī­ti, kas arī ma­nai ģi­me­nei la­bi gar­šo­ja.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru