Ceļojums ar pagātnes garšu

- 24.Septembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Se­das pur­va iz­strā­des vēs­tu­re sā­kas jau pir­mās Lat­vi­jas brīv­valsts lai­kā, kad 1938. ga­dā di­bi­nā­ja valsts tirdz­nie­cī­bas un rūp­nie­cī­bas ak­ci­ju sa­bied­rī­bu «Kūd­ra». Seš­des­mi­to ga­du sā­ku­mā ta­ga­dē­jās Se­das pil­sē­tas vie­tā ple­tās mežs, ku­ra vi­dū bi­ja «Sa­lā­nie­šu» mā­jas. 1953. ga­dā rei­zē ar kūd­ras fab­ri­kas būv­nie­cī­bu Se­das tī­re­ļa dien­vi­du ma­lā sā­ka vei­do­ties cie­mats. Kūd­ras fab­ri­kas celt­ne bi­ja pa­slu­di­nā­ta par Vis­sa­vie­nī­bas kom­jau­nat­nes trie­cien­celt­ni, un uz še­jie­ni brau­ca jau­nat­ne no vi­sas Pa­dom­ju Sa­vie­nī­bas. Tas no­tei­ca cie­ma­ta rak­stu­ru un se­ju, kas sa­gla­bā­ju­sies līdz pat mūs­die­nām. 1954. ga­dā Se­dai pie­šķī­ra strād­nie­ku cie­ma­ta tie­sī­bas, bet 1961. ga­dā tā ie­gu­va pil­sēt­cie­ma­ta sta­tu­su.

Attēlā:

JOPROJĀM IERINDĀ. Pur­vā iz­strā­dē iz­man­to pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 50. — 60. ga­dos bū­vē­tās dī­zeļ­lo­ko­mo­tī­ves. Sa­vu­laik šeit bi­jis liels lo­ko­mo­tīv­ju parks, un dau­dzi in­te­re­sen­ti no bi­ju­šās PSRS brau­cot mek­lēt de­ta­ļas sa­vām lo­ko­mo­tī­vēm. Paš­laik lie­to­ša­nā pa­li­ku­šas pie­cas lo­ko­mo­tī­ves, kā arī trīs pa­sa­žie­ru va­go­ni. Di­vus iz­man­to­jot dar­bi­nie­ku pār­va­dā­ša­nai, bet viens ir do­māts tū­ris­tiem.

Se­das kūd­ras pur­vu ap­saim­nie­ko lie­lā­kais šīs no­za­res uz­ņē­mums Lat­vi­jā — ak­ci­ju sa­bied­rī­ba «Se­da», kas pie­der so­mu kon­cer­nam «Va­po». Kopš piec­des­mi­ta­jiem ga­diem bū­tis­ki mai­nī­ju­sies kūd­ras ie­gu­ves un pār­strā­des teh­no­lo­ģi­ja, un paš­laik kūd­ras ie­gu­vē un pār­strā­dē no­dar­bi­nā­ti vien 35 cil­vē­ki. So­mi ir iz­strā­dā­ju­ši teh­no­lo­ģi­ju, kā kūd­ru pār­vērst bri­ke­šu mal­kā, ko lie­to gan ap­ku­rei, gan elek­trī­bas ra­žo­ša­nai. Sa­vu­kārt pa­šu kūd­ras ie­gu­vi pur­vā veic SIA «Mzi­u­ri L», tās īpaš­nieks gru­zīns Ami­rans Lort­ki­pa­ņi­dze no­mai­nī­jis sau­lai­nos vī­na kal­nus pret Se­das pur­viem vēl pa­dom­ju lai­kā. Lie­lā­kā da­ļa sa­ra­žo­tā aiz­ce­ļo uz So­mi­ju. Ami­rans brī­nās, kā­dēļ mēs Lat­vi­jā ku­ri­nām dār­go gā­zi un mal­ku, ja pie­ejams tik lēts ku­ri­nā­mais kā kūd­ra.

Se­du ar pur­vu sa­vie­no 20. gs. 50. ga­dos iz­vei­do­ta šaur­slie­žu dzelz­ce­ļa lī­ni­ja, kas ie­rī­ko­ta kūd­ras rūp­nie­cis­kai pār­va­dā­ša­nai. Šaur­slie­žu dzelz­ceļš caur­vij ap 50 km Se­das tī­re­ļa. Gan starp ze­ma­jām prie­dī­tēm un bēr­ziem, kas no­su­si­nā­ta­jās un iz­strā­dā­ta­jās pla­tī­bās no­mai­na pur­va trū­cī­go zem­se­dzi, gan arī pār­des­mit met­ru no vil­tī­giem aka­čiem stiep­jas slie­des. Šā­di dzelz­ce­ļi ir arī ci­tos Lat­vi­jas kūd­ras pur­vos — Zi­lā­kal­nā, Olai­nē, Strū­žā­nos, bet šis ir ga­rā­kais Lat­vi­jā. Pa­dom­ju lai­kos dzelz­ce­ļa kop­ga­rums bi­jis vēl lie­lāks, bet slik­tā stā­vok­ļa dēļ da­ļa slie­žu ir de­mon­tē­tas. Se­zo­nas lai­kā dzelz­ceļš tiek iz­man­tots ti­kai kūd­ras trans­por­tē­ša­nai un nav pa­re­dzēts tū­ris­ma mēr­ķiem.

TILTS PĀR MELIORĀCIJAS KANĀLU. Slie­žu stā­vok­lis ar­vien pa­slik­ti­nās, un to at­jau­no­ša­nai nav lī­dzek­ļu, tā­dēļ lo­ko­mo­tī­ve ne­brauc āt­rāk par 15 — 20 km/h. Sa­vu­laik pār­mi­jas dar­bi­nā­tas ar elek­tro­mo­to­riem no cen­trā­lā dis­pe­čer­pun­kta, bet ta­gad glu­ži kā dzelz­ce­ļa pirm­sā­ku­mos ma­šī­nis­ta pa­līgs kāpj ārā no lo­ko­mo­tī­ves, lai pār­slēg­tu pār­mi­jas.

 

Šī Vidzemē kļuvusi par putnu vērošanas lielāko vietu, ja neskaita jūras piekrasti.

 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru