Ceļš, patiesība un dzīvība

- 7.Oktobris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa evaņ­ģē­lis­ki lu­te­ris­ka­jā drau­dzē treš­dien drau­dzes na­mā, Vei­des ie­lā 2, sā­kās tre­šā Al­fa kur­sa no­dar­bī­bas.

Attēlā:

NOMETNĒ. Sv. Sī­ma­ņa ev. lut. drau­dzes mā­cī­tājs Kār­lis Rū­dolfs Zik­ma­nis (pir­ma­jā rin­dā pir­mais no la­bās) ko­pā ar pir­mās Al­fas no­met­nes da­līb­nie­kiem. No­met­ne no­teik­ti bū­šot arī šo­reiz.

Al­fa ir pir­mais burts grie­ķu al­fa­bē­tā, bet Al­fa kurss ir do­māts kā sā­ku­ma punkts brī­vām dis­ku­si­jām, ku­ru cen­trā ir Jē­zus.

Al­fa kur­si sā­kās Liel­bri­tā­ni­jā, Lon­do­nā Brom­to­nas svē­ta­jā Trīs­vie­nī­bā, 70. ga­du bei­gās ar mēr­ķi po­pu­la­ri­zēt kris­tī­gās ti­cī­bas pa­mat­prin­ci­pus jau­nā kris­tie­tis­kā, ne­pie­spies­tā vei­dā. Al­fa kur­su di­bi­nā­tājs Ni­kijs Gam­bels uz­ņē­mās to pār­rau­dzī­bu, un tas bi­ja baz­nī­cas dzī­ves cen­trā­lais no­ti­kums. Al­fa kurss iz­pla­tī­jās vi­sā pa­sau­lē, un paš­laik ir 33500 or­ga­ni­zē­tas Al­fa kur­sa gru­pas 163 val­stīs. Al­fa do­mā­ta tiem, kas vē­las ie­pa­zīt Jē­zu un uz­zi­nāt ko vai­rāk par kris­tī­go ti­cī­bu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru