Cik rīcībspējīga būs jaunizveidotā valdošā koalīcija

- 11.Oktobris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pēc pirm­die­nas vē­las va­ka­ra stun­das, kad ti­ka pa­zi­ņots — pa­nāk­ta vie­no­ša­nās par Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­jas (ZRP), «Vie­no­tī­bas» un Na­ci­o­nā­lās ap­vie­nī­bas (NA) ko­a­lī­ci­ju, dau­dzi dro­ši vien at­vieg­lo­ti uz­el­po­ja, ie­do­mā­jo­ties, ka pa­ro­di­jiz­rā­de ar no­sau­ku­mu «Val­dis Zat­lers pie­da­lās val­dī­bas vei­do­ša­nā» bei­dzot ir no­slē­gu­sies. Šā­da ko­a­lī­ci­ja tie­šām ir op­ti­mā­lais ie­spē­ja­mais un pats lo­ģis­kā­kais ri­si­nā­jums, to­mēr ga­vi­les ir pār­ag­ras, jo pa­nāk­tā par­ti­ju va­dī­bu vie­no­ša­nās jeb tā dē­vē­tais ko­a­lī­ci­jas lī­gums jau pirms lai­ka ir ie­sē­jis «nai­da sēk­lu» val­dī­bas rin­dās.

Ru­na ir par prin­ci­pu, kas ie­kļauts ko­a­lī­ci­jas lī­gu­mā pēc ZRP pra­sī­bas, ka ne­vie­nu lē­mu­mu ko­a­lī­ci­jā un val­dī­bā ne­va­rēs pie­ņemt, pār­bal­so­jot ZRP ar bal­su vai­rā­ku­mu, jeb ve­to tie­sī­bas. Ir arī pa­re­dzēts: ja kā­da amat­per­so­na pār­kāps val­stis­ki ak­cep­tē­ja­mas uz­ve­dī­bas nor­mas, div­do­mī­gi iz­tu­rē­sies pret eks­trē­mām ide­jām vai no­ti­ku­miem, tā tiks ne­ka­vē­jo­ties at­brī­vo­ta no ama­ta. Kas ir val­stis­ki ak­cep­tē­ja­mās uz­ve­dī­bas nor­mas — pēc vi­sa sprie­žot, gra­sās no­teikt zat­le­ris­ti, bet vi­ņu līdz­ši­nē­jā dar­bī­ba jau pa­ti par se­vi aiz­do­mī­gi ož pēc kai­tē­ša­nas valsts in­te­re­sēm, tā ka, pa­re­dzams, brē­kas būs daudz, bet re­ā­lā la­bu­ma ļo­ti maz.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru