Domā par nākotni

- 10.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saieta namā Depo Trikātā 7. un 8. septembrī notika Nākotnes pilsētas spēles: tika veidotas radošas idejas Beverīnas novada attīstībai un nākotnei. Piecās komandās bija dalībnieki no visiem trijiem novada pagastiem.

Attēlā: UZVARĒTĀJI. Zi­lo ko­man­da (no krei­sās): no­va­da va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis, Tri­kā­tas pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ja Ai­ga Gart­ma­ne, jau­nie­šu cen­tra pār­stā­vis Ro­māns Vaš­čen­ko no Mūr­mui­žas un dzie­dā­tājs, mū­zi­ķis Il­mārs Ozo­liņš no Bren­gu­ļiem.

Spēļu pamatā ir Britu padomes projekts Radošās pilsētas. Beverīnas novada pašvaldība ieguva iespēju šādas spēles rīkot, gūstot atzinību Britu padomes konkursā šā gada pavasarī. Pārliecinošs bijis novada attīstības nodaļas vadītājas Cildas Purgales pieteikums. Viņa par spēli uzzinājusi seminārā Rīgā. Piedāvājums iepaticies, jo top programma novada attīstībai.

Radošo sacensību vadīja Lauma Žubule. Viņai bijusi izvēle - kurā Latvijas vietā to darīt. Beverīna izvēlēta tāpēc, ka novada vārdā ir īpaša mistika, arī tāpēc, ka saistošs bijis piedāvājums.

Komentāri
Pievienot komentāru