Ejam vēstures ekspedīcijā

- 26.Augusts, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Mu­ze­ju mi­si­ja ir vākt, sa­gla­bāt, pē­tīt un po­pu­la­ri­zēt. Arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam. Bet kā tu pē­tī­si un vāk­si, ja mu­ze­jā strā­dā 1,5 cil­vēks un va­sa­ra ir pats «kar­stā­kais» po­pu­la­ri­zē­ša­nas laiks. Tā­pēc, kā Die­va vai arī Kul­tū­ras mi­nis­tri­jas Kul­tūr­po­li­ti­kas de­par­ta­men­ta Mu­ze­ju un vi­zu­ā­lās māk­slas no­da­ļas (kas tas pats Dievs mu­zej­nie­kam ir) vai vien­kār­ši — tā­pēc, ka tā no­tiek, — tvei­cī­gā va­sa­ras die­nā Nauk­šē­nos sa­gai­dām čet­ras mei­te­nes, no ku­rām vie­na ir bi­ju­sī nauk­šē­nie­te Rū­ta Jir­gen­so­ne.

Rū­ta vē­lē­ju­sies pa­pē­tīt Nauk­šē­nu vēs­tu­ri un pie­ai­ci­nā­ju­si vēl pie­cus sev pa­zīs­ta­mus jau­nus pēt­nie­kus, ar ku­riem jau ie­priekš ir bi­ju­si ko­pā eks­pe­dī­ci­jās. Vi­si se­ši ir folk­lo­ris­ti­kas un an­tro­po­lo­ģi­jas ma­ģis­tri un dok­to­ran­ti. Di­vi pui­ši gan mei­te­nēm pie­bied­ro­jās nā­ka­ma­jā die­nā. Nauk­šē­nu no­va­da do­mes at­bal­stī­tas un, sa­dar­bo­jo­ties ar Cil­vēk­mu­ze­ju, eks­pe­dī­ci­ja «pa­skrien» ļo­ti āt­ri. Pir­mo die­nu pa­va­dām ie­pa­zī­ša­nās brau­cie­nā, ap­ska­tot Pik­sā­ru baz­nī­cu, kur Ar­nis Ozo­liņš īsi iz­stās­ta baz­nī­cas vēs­tu­ri, tā­lāk brau­cam uz Ki­ri­kuk­jū­las alu un Hel­mes mu­ze­ju Igau­ni­jā. Kaut mu­zejs ir ļo­ti in­te­re­sants, ar ba­gā­tu krā­ju­mu, ne­daudz gan bi­ja bē­dīgs sa­šu­tums par kā­du ve­cu, vēr­tī­gu grā­ma­tu, kas bi­ja mit­rām la­pām, jo mu­ze­jā ir mitrs un auksts — to zie­mās ne­ku­ri­na. Aiz­do­mā­jā­mies — cik il­gi šī grā­ma­ta vēl būs de­rī­ga? Pēc stun­das ga­rās eks­kur­si­jas, ārā de­be­sis bi­ja mel­nas, pil­nas ska­ļiem pēr­ko­na dār­diem, ce­ļu tur­pi­nā­jām, pat gan­drīz ne­re­dzot, kurp braukt. Tas gan ne­trau­cē­ja no­pel­dē­ties Kark­si-Nui­jā eze­ra sil­ta­jā ūde­nī. Pa ce­ļam «sa­svei­ci­no­ties» arī ar Tā­ga­pe­ras mui­žas kun­gu, kas nu zem lie­tus šal­tīm, bron­zā liets, stāv sa­vas pils par­kā.

Attēlā:

EKSPEDĪCIJAS ATKLĀTS. Ap­ska­tot diž­ak­me­ni, ģeo­logs Dai­nis Ozols skaid­ro, kā šļū­do­nis pār­vie­to­jis šā­dus ak­men­ti­ņus.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru