Ekonomika

Ražotājam svarīga ir atgriezeniskā saikne

- 21.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Par maiz­nī­cas Liep­kal­ni pē­dē­jā lai­ka vei­ku­mu pa­tē­rē­tā­ju līdz­da­lī­bas pa­lie­li­nā­ša­nā stās­ta fir­mas mar­ke­tin­ga va­dī­tā­ja Ieva Zariņa.

Attēlā:

IEVA ZARIŅA: — Liep­kal­niem ir sva­rī­gas pir­cē­ju do­mas, tā­dēļ ko­mu­ni­kā­ci­jai tiek mek­lē­ti ar­vien jau­ni vei­di. Ai­ci­nām līdz­dar­bo­ties!

Ražu izglābj gadiem krātā pieredze

- 21.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Burt­nie­ku no­va­da z/s Liel­ru­ģē­ni lau­ki at­ro­das pie Val­mie­ras ro­be­žas. Ta­jos prā­vās pla­tī­bās aug dār­ze­ņi. Šī ir vie­na no re­ta­jām mūs­pu­ses saim­nie­cī­bām, kur ga­rās va­gās var re­dzēt kā­pos­tus. Arī šo­gad. Kā­da ir to ra­ža? Prā­vā lau­ka ma­lā vai­cā­jām saim­nie­cei ĻUBAI SJAKSTEI.

Tuvojas rudens izstāde "Ražots Latvijā 2010"

- 20.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Rī­gā, Skon­to hal­lē, 25. — 28. no­vem­brī no­tiks ru­dens iz­stā­de Ra­žots Lat­vi­jā 2010, kur pie­da­lī­sies ra­žo­tā­ji un pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ji. Iz­stā­de ir gan labs pār­skats par pa­veik­to, gan ie­spē­ja po­pu­la­ri­zēt sa­vu uz­ņē­mu­mu, in­te­re­sen­tus ie­pa­zīs­ti­nāt ar jau­nu­miem un at­rast sa­dar­bī­bas part­ne­rus. Tā kā ru­dens lat­vie­šiem tra­di­ci­o­nā­li ir ga­da­tir­gu laiks, arī Ra­žots Lat­vi­jā 2010 pie­dā­vā uz­ņē­mu­miem ne ti­kai rā­dīt, bet arī tir­got sa­vu pro­duk­ci­ju. Pa­sā­ku­ma or­ga­ni­zē­tā­ji SIA Kel­le Ex­po pro­gno­zē ap­mek­lē­tā­ju lie­lu in­te­re­si un ak­ti­vi­tā­ti.

Attēlā:

VISS BĒRNIEM, VISS NO KOKA. Lo­tes Toys saim­nie­ce Bai­ba Pa­le­ja Rī­gas iz­stā­dē, ar šiem ra­žo­ju­miem pil­sē­tas ga­da­tir­gos šo­gad va­rē­ja ie­pa­zī­ties arī val­mie­rie­ši.

Audzē tīru mantu

- 16.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ne­dē­ļas sā­ku­mā «Lies­ma» vie­so­jās Skaņ­kal­nes pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Vil­ci­ņi», kur, iz­man­to­jot la­bos lai­ka ap­stāk­ļus, stei­dza no­vākt ra­žu — bio­lo­ģis­ki au­dzē­tos kar­tu­pe­ļus, kas tiks pār­strā­dā­ti cie­tē SIA «Alo­ja Star­kel­sen». Pērn no uz­ņē­mu­ma ie­gā­dā­ta īpa­ša cie­tes kar­tu­pe­ļu sēk­la, tā­dēļ par ra­žas at­bil­stī­bu pra­sī­bām ne­esot šau­bu.

Ar bitēm kopš bērnības

- 16.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Maz­sa­la­cas pie­vār­tē, Kulp­jos, saim­nie­ko Ojārs Pašs. Vi­ņa mā­jas at­ro­das uz­kal­nā, bet le­jā pie Sa­la­cas ir māj­vie­ta vai­rāk ne­kā simts bi­šu sai­mēm. Rei­zēm ar Ojā­ra pa­lī­dzī­bu tās gan do­das tu­vā­kā vai tā­lā­kā ce­ļo­ju­mā pie vie­tē­jiem zem­nie­kiem, kas laip­ni at­ļauj tām vākt nek­tā­ru sa­vos lau­kos un pļa­vās. Abiem la­bi — bi­tēm nek­tārs, zem­nie­kiem ap­pu­tek­snē­ti lau­ki.

Attēlā: PĀRVIETOJAMĀ DRAVA. Šo plat­for­mu ar seš­pa­dsmit stro­piem Ojārs Pašs no­gā­dā vie­tē­jo zem­nie­ku lau­kos. Sa­vu­laik viņš ve­dis bi­šu sai­mes arī uz Āda­žu po­li­go­nu pēc vir­šu me­dus.

Radīts krīzes laikā

- 16.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Uz­ņē­mu­ma īpaš­nieks, izej­ma­te­ri­ā­lu sa­gād­nieks, pa­sū­tī­ju­mu iz­pil­dī­tājs no ski­cēm līdz pē­dē­jam otas vil­cie­nam vai pu­lē­ju­mam — viss vie­nā per­so­nā. Tā ta­gad dau­dzi pa­ma­to­ti sa­ka par Vil­pul­kas jau­no uz­ņē­mē­ju Vilni BIŠOFU. Tā sa­ga­dī­jās, ka, sā­ko­ties valsts eko­no­mis­ka­jai krī­zei, viņš 2008. ga­da va­sa­rā Vil­pul­kā iz­vei­do­ja sa­vu ma­zo uz­ņē­mu­mu SIA VB PROF — mē­be­ļu ra­žot­ni. Brau­cām lū­kot, kā vi­ņam vei­cas.

Ķirbju produkti — veselīga pievienotā vērtība

- 14.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Je­ru pa­gas­ta Le­jas­va­ga­ļos jau des­mi­to ga­du no­dar­bo­jas ar ķirb­ju au­dzē­ša­nu tir­gum. Tiek uz­tu­rē­ta un at­jau­no­ta arī uni­kā­la vai­rāk ne­kā 40 šķir­ņu ķirb­ju ko­lek­ci­ja un šo­gad — pras­mī­gās saim­nie­ko­ša­nas ju­bi­le­jas ga­dā — māj­ra­žo­ša­nā re­a­li­zā­ci­jai ir sa­ra­žo­tas ķirb­ju su­kā­des, bet Igau­ni­jā, Pol­li pil­sē­tas kon­ser­vu ce­hā, pēc saim­nie­cī­bas pa­sū­tī­ju­ma paš­laik top ķirb­ju bie­ze­nī­ši. Lies­ma vies­mī­lī­ga­jos Le­jas­va­ga­ļos cie­mo­jās, kad tur vā­ca ķirb­ju ra­žu.

Attēlā: BANĀNI. In­ta Liel­bār­de sa­mē­ro­jas ar šķir­nes va­re­na­jiem ek­sem­plā­riem.

Ražo... skaistumu

- 13.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

— Mums se­zo­na sā­kas mar­tā, kad zie­di­nā­ša­nai ga­ta­vo­jam at­rait­nī­tes, hi­a­cin­tes, au­dzē­jam stā­di­ņus, un bei­dzas ar Ad­ven­ta vai­na­dzi­ņiem, — stās­ta bēr­zai­nie­te AUSMA PURBĒRZIŅA. Vi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta — ja vien cil­vē­kam ir ze­me, ne­kā­da krī­ze ne­draud. Pro­tams, va­ja­dzī­ga arī lie­la uz­ņē­mī­ba.]

Attēlā: PIE SKOLAS. Aus­ma Pur­bēr­zi­ņa pie kla­šu vei­do­ta­jām zie­du kom­po­zī­ci­jām, ku­rās ir arī vi­ņas au­dzē­tie zie­di. Ar vi­ņas ga­ta­vo­ta­jiem mar­grie­ti­ņu un ru­dzu­pu­ķu vai­na­dzi­ņiem ma­zās de­jo­tā­jas va­sa­rā ro­tā­jās Sko­lē­nu dzies­mu un de­ju svēt­kos.

Katra aitiņa ir jāmīl

- 10.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ir vairāk nekā 30 Latvijas Aitu audzētāju asociācijas Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanas saimniecību. Viena no tām - Naukšēnu novadā.

Attēlā: KĻAVIŅI. Vi­ņi tā­la­jā, pa­šu pirk­ta­jā lau­ku īpa­šu­mā Nauk­šē­nos dzī­vo jau 16 ga­dus. Tur uz­au­gu­ši vi­ņu trīs dē­li Krišs, Kār­lis, Klāvs, tur sa­gai­dī­ta pa­sta­rī­te El­fa Di­ā­na. No krei­sās: stu­dents Krišs, mam­ma Dai­ga, skol­nie­ce El­fa un tē­tis Kas­pars.

Pie kaimiņiem Cēsu uzņēmējā 2010

- 8.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cēsīs par ambīciju trūkumu nekad nav sūdzējušies. Nu kaut vai apgalvojums - izstāde Cēsu uzņēmējs ir tradīcijām bagātākā, lielākā un apmeklētākā ar uzņēmējdarbību saistītā izstāde Vidzemes reģionā. Par tradīcijām varētu piekrist, taču par lielumu un apmeklētību, ar Valmieras pasākumu Vidzeme samērojot, vismaz pēdējās reizēs jau bija krietni vien pārspīlēts: pērnajā pavasarī kopaina CATA telpās un ārpusē bija krietni vien žēlīga...

Aloja Starkelsen sākusies cietes kartupeļu pieņemšana

- 8.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cietes ražotājfirmas "Aloja Starkelsen" agronome Aiga Kraukle Liesmai pastāstīja, ka pārstrādes uzņēmumā šonedēļ sākusies cietes kartupeļu pieņemšana no sadarbības partneriem. Pirmās kartupeļu kravas uz Aloju atceļojušas no Ērika Čākura saimniecības Selgas Naukšēnu novadā un Kārļa Rokpeļņa saimniecības Uzēni Mazsalacas novadā.

Attēlā: KRAVAS PILDĀS. Sa­ska­ņo­ti un rai­ti pār­ti­kas kar­tu­pe­ļus ‘Vi­ne­ta’ vāc SIA "Burt­nie­ku grauds" dar­bi­nie­ki. Kā vie­na pie­ka­be ar tu­pe­ņiem pil­na, tā uz­reiz otrs trak­tors pie ra­cē­ja klāt. Un tā stun­du pēc stun­das, hekt­āru pēc hekt­āra.

Rencēniešu koka namiņi Cēsīs

- 7.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

16. tradicionālās izstādes "Cēsu uzņēmējs 2010" oficiālajā sarakstā neizdevās atrast pazīstamo koka rotaļlietu - konstruktoru ražotāju Varis Toys, taču rencēniešu gatavoto mazītiņo saliekamo guļbūvīšu lipināšana noteikti bija labākā atrakcija, kādu viņpiektdien izstādes apmeklētājiem bērnistabā piedāvāja tās rīkotāji. Mazie celtnieki ņēmās ar miniatūrajiem baļķēniem un citām būvdetaļām, galvas nepacēluši.

Alum veiksmīgs gads

- 3.Septembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Un tas ir loģiski, jo vasara bija karsta, tāpēc visādi spirdzinājumi, arī alus, tika lietoti lielos daudzumos. Ražotnes SIA Abula direktors JURIS FREIVALDS saka: peļņa bija pietiekama, lai varētu turpināt alus darītavas labiekārtošanu.

Kad biznesā un dzīvē uzšķirta jauna lapa

- 31.Augusts, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Burtnieku novadā ir sena, simtgadīgu ozolu sargāta mājvieta Lejas Gērciņi, bet Gercini ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1993. gadā. Vispirms tā saimnieki mūspusē centās iedzīvināt ziemeļu citronu - cidoniju - audzēšanas un pārstrādes ideju, tāpēc, nopērkot Kocēnos konservu cehu, izveidoja tur jaunu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Tas kļuva par SIA Milda KM un sekmīgi iekaroja tirgu Latvijā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā. Pirms diviem gadiem, piesaistot Mildai papildu investīcijas un uzsākot vērienīgus uzlabojumus, ražotnes radītāji to pārdeva. Ģimenes uzņēmumā Gercini nu esot uzšķirta jauna lapa. Par to arī notika saruna ar uzņēmējiem Uldi un Silviju Reņģēm.

Jaunceltā inkubatora ēka jurģu gaidās

- 31.Augusts, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Būvkompānija LEC jau pabeigusi jaunās Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora (VBII) ēkas būvniecību. Savu darāmo vēl turpina teritorijas labiekārtotāji - ceļu būvuzņēmums Lemminkainen Latvija, taču arī te jau vairs palikušas tikai mazas astītes.