Ekonomika

Lodes mālam Vaidavā pievienotā vērtība

- 22.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ar pre­ču zī­mi Ke­ra­mi­ka no Vai­da­vas tirdz­nie­cī­bā se­vi daudz­vei­dī­gi pie­sa­ka SIA Re­be­ka. Te ra­žo­ša­na ar­vien bi­ju­si pa­kār­to­ta pir­cē­ju pie­pra­sī­ju­mam un pirkt­spē­jai. Kāds ne­lie­la­jam uz­ņē­mu­mam ir šis gads? Par to sa­ru­nā ar SIA Re­be­ka rī­ko­tāj­di­rek­to­ru Uģi Balodi.

Darba inspekcija pārbaudījusi autoservisus

- 21.Oktobris, 2010
Ekonomika
Portālā

Septembrī un oktobrī Latvijā un visā Eiropas Savienībā vienlaicīgi notika inspicēšanas un informēšanas kampaņa „Bīstamās vielas: esi informēts, novērtē un aizsargā!” ar mērķi veicināt risku novērtēšanu, kas saistīta ar bīstamo vielu izmantošanu darba vietās. Kampaņas ietvaros Latvijā pārbaudes tika veiktas autoservisos.

No Baltkrievijas — ar cerībām un reālām iestrādēm

- 19.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ok­tob­ra ot­ra­jā ne­dē­ļā Val­mie­ras paš­val­dī­bas un uz­ņē­mē­ju de­le­gā­ci­ja vai­rā­kas die­nas vie­so­jās Balt­krie­vi­jā. Par ce­rē­to un re­ā­li gū­to — brau­cie­na gal­ve­nais or­ga­ni­za­tors, LTRK Val­mie­ras no­da­ļas va­dī­tājs Ju­ris Sleņ­ģis:

Attēlā:

MĀJINIEKI UN CIEMIŅI. Lat­vi­jas pār­stāv­ji ko­pā ar sa­gai­dī­tā­jiem pie Balt­krie­vi­jas Tirdz­nie­cī­bas un rūp­nie­cī­bas pa­lā­tas (BTRP) gal­ve­nās mīt­nes Min­skā.

Paši audzē, paši tirgo

- 19.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Kal­nie­šos, Vai­da­vas cen­trā, 1,3 hekt­āru ābeļ­dār­zā pras­mī­gi saim­nie­ko Rū­ta un Al­dis Prie­dī­ši. Ve­se­lī­gi ābo­li ir no­vāk­ti arī šo­ru­den, kad Vid­ze­mē ābe­les daudz­viet ir tuk­šas. Saim­nie­kus va­re­nā ābo­lu tel­tī sa­sta­pām, šķi­ro­jot smar­žī­go, krā­sai­no ra­žu — il­gā­kai uz­gla­bā­ša­nai un āt­rā­kai re­a­li­zā­ci­jai. Par šo se­zo­nu Al­dis pa­stās­tī­ja:

Attīstībā

- 18.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Rū­jie­nas sal­dē­ju­mam šī bi­ja kar­sta va­sa­ra gan tie­šā, gan pār­nes­tā no­zī­mē, at­zīst uz­ņē­mu­ma va­dī­tājs IGORS MIEZIS.

Attēlā:

DEGUSTĀCIJU ZĀLĒ. Šo­gad te vie­so­ju­šies jau ap 5000 ap­mek­lē­tā­ju, stās­ta Igors Mie­zis. Sal­dē­ju­ma ce­ha va­dī­tā­ja San­dra Ār­ga­le-Ti­ta­ne uz­ņē­mu­mā strā­dā no 1989. ga­da. Vi­ņas pār­zi­ņā ir ne ti­kai gar­dās pro­duk­ci­jas ra­žo­ša­nas pro­cess, San­dra ir vai­rā­ku sal­dē­ju­ma re­cep­šu au­to­re.

Lauksaimniecībā risks ir vienmēr

- 18.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Vil­pul­kas pa­gas­ta zem­nieks Jā­nis Šķes­ters sa­vā saim­nie­cī­bā no­dar­bo­jas ar graud­ko­pī­bu un jau div­pa­dsmi­to se­zo­nu au­dzē arī gri­ķus. Dau­dzi re­ģi­o­na graud­kop­ji pēc pēr­nā ga­da to­tā­lās ne­veik­smes no gri­ķiem at­sa­cī­ju­šies. Jā­nis ne­ka­pi­tu­lē­ja Zie­meļ­vid­ze­mes lai­ka kap­rī­žu priek­šā, no­mai­nī­ja sēk­lu, gri­ķus ie­sē­ja pat vai­rāk, un — iz­de­vās. Tas arī bi­ja gal­ve­nais ie­mesls sa­ru­nai ar iz­da­rī­go lau­ku uz­ņē­mē­ju.

SEB Mājokļu cenu indikators: reģionos pieaug mājokļu cenu pieauguma prognozētāju skaits

- 18.Oktobris, 2010
Ekonomika
Portālā

Jaunākais SEB Mājokļu cenu indikators liecina, ka arī reģionos pieaug mājokļu cenu pieauguma prognozētāju skaits. Oktobrī vislielākās cerības uz nekustamā īpašuma cenu pieaugumu vērojamas rīdzinieku atbildēs. Rīgā procentuāli ir vismazāk iedzīvotāju, kas prognozē cenu kritumu (tikai 10% no respondentu skaita), un visvairāk to iedzīvotāju, kas prognozē cenu pieaugumu (45% aptaujāto). 27% rīdzinieku tuvākā gada laikā sagaida nemainīgas nekustamā īpašuma cenas.

 

Vieta, kur idejām celties spārnos, ir vaļā!

- 15.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Va­kar pus­dien­lai­kā Val­mie­rā vi­si ce­ļi ve­da uz Pur­va ie­lu, uz Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VGII) jau­nās ra­žo­ša­nas un bi­ro­ja ēkas at­klā­ša­nu. Kā jau ar ino­vā­ci­jām, t. i., ar jau­nām, mūs­die­nī­gām iz­strād­nēm sais­tī­tā vie­tā, arī ša­jā pa­sā­ku­mā bi­ja šis tas ag­rāk ne­re­dzēts un ori­ģi­nāls. Nu, kaut vai ie­spē­ja pirms ofi­ci­ā­lās ce­re­mo­ni­jas sā­ku­ma kat­ram vie­sim ņemt ro­kā otu un ar sev tī­ka­mu krā­su aiz­pil­dīt in­ku­ba­to­ra ēkas fa­sā­des meln­bal­to gra­fi­ku iz­vē­lē­tā vie­tā, ie­spilg­ti­not kā­du lo­gu ai­li vai jum­ta ko­ri... Pa­ra­lē­li ru­nām uz ek­rā­na ci­ta pēc ci­tas mi­jās ai­nas no ēkas celt­nie­cī­bas, par ko tur­pi­nā­ju­mā sil­tus pa­tei­cī­bas vār­dus sa­ņē­ma būv­kom­pā­ni­jas LEC pār­stā­vis Di­dzis Vī­tols.

Tirgus pievilcība

- 14.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Iz­se­nis pie­rasts: viens pie­dā­vā, otrs iz­vē­las. Pro­cess ir raibs un azar­tisks. Iz­ce­ļas veik­smes stās­ti. Ne­pa­ma­na da­žu bik­lo un gar­lai­cī­go. Tir­gū kā dzī­vē, kad di­vi ie­in­te­re­sē­tie sa­tie­kas uz šau­ras lai­pas. Ga­rām ne­tiek, ka­mēr ne­ie­ska­tās acīs. Sa­līgst vai vien­al­dzī­gi, viens ot­ru ne­trau­cē­jot, do­das tā­lāk. Da­ži prā­tā pa­li­ku­ši mir­kļi.

Pārdomu laikā

- 14.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

ILMĀRS IMMURS Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jau­no­zo­los jo­pro­jām dar­bo­jas di­vās saim­nie­cis­kās jo­mās — kar­tu­pe­ļu un la­bī­bas au­dzē­ša­nā. Par tām viņš sa­ka: gal­ve­nās lat­vie­šu vē­de­ra vēr­tī­bas.

Ar zeltu novērtēts "čaklo rokdarbu pulciņš"

- 12.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Par Jērcēnu pagasta z/s Veckūkuri un tās enerģisko saimnieci ILVIJU JAKOVINU Liesma rakstīja, kad, pārstrādes uz ņēmumos strauji krītoties piena iepirkuma cenām, tieši šī saimniecība viena no pirmajām valstī veikalos sāka tirgot pašu fasētu svaigpienu. Nu uz sakopto sētu bija jābrauc nesen iegūtās zelta medaļas dēļ un arī tāpēc, ka par labdari Ilviju mūs lūdza uz rakstīt Kristīgās žēlsirdības centrs, kur zupas virtuvē katru nedēļu kā ziedojums tiekot no likts spainis ar Veckūkuru pienu.

Attēlā: ATBILDĪGI. Tieši tā, pildot svaigpienu un pēc tam fasējot jogurtu, nelielajā ražotnē strādā Jorens un Lana.

Sarežģītākā sezona pēdējos 15 gados

- 12.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Jēr­cē­nu pa­gas­ta zem­nie­ku, bi­ju­šo val­mie­rie­ti Juriju OVSJAŅIKOVU pa­ma­to­ti dē­vē par zi­no­šā­ko smilts­ērk­šķu au­dzē­tā­ju Zie­meļ­vid­ze­mē. Nu jau vai­rāk ne­kā 16 ga­dus tie­ši šā ārst­nie­cis­kā, vit­amī­niem ba­gā­tā au­ga kop­ša­na z/s Pun­ti­ņi ir kļu­vu­si ne ti­kai par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­mat­no­dar­bi, bet arī par saim­nie­ka lie­lā­ko aiz­rau­tī­bu. Ju­rijs pats pēc sa­vas ini­ci­a­tī­vas ir rī­ko­jis se­mi­nā­rus Stren­čos, Val­kā, Val­mie­rā un po­pu­la­ri­zē­jis smilts­ērk­šķus. Lies­ma Ju­ri­ju sa­ti­ka smilts­ērk­šķu no­vāk­ša­nas tal­kā.

Lai izdodas!

- 7.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ra­ma­tas pa­gas­tā par vie­nu zem­nie­ku kļu­vis vai­rāk. Ai­gars Lie­piņš pirms da­žiem mē­ne­šiem ir pie­re­ģis­trē­jis jau­nu ga­nām­pul­ku un no­viet­ni, lai sāk­tu pat­stā­vī­gu saim­nie­ko­ša­nu. Viņš gu­vis gu­vis lie­lu pie­re­dzi ve­cā­ku saim­nie­cī­bā, strā­dā­jot ar pie­na go­vīm, bet ta­gad no­lē­mis pie­vēr­sties ga­ļas lo­pu au­dzē­ša­nai. Ai­gars no­ska­tī­jis ve­cā­ku saim­nie­cī­bai pie­de­ro­šo brī­vo un ne­ap­saim­nie­ko­to ze­mi pie bi­ju­šās «Kun­dzi­ņu» fer­mas un no­lē­mis tur ie­kār­tot sa­vu saim­nie­cī­bu.

Gājputnu apdziedāts rudens arums

- 5.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Kā 4. ok­tob­rī Ma­tī­šos, Pid­ri­ķī, Burt­nie­kos, Ren­cē­nos, Liz­dē­nos, Bu­kā un Val­mie­ras pie­vār­tes lau­kos pār­lie­ci­nā­jās Lies­ma, lauk­saim­nie­kiem paš­laik ak­tu­ā­la ir ze­mes ar­ša­na. Re­dzē­jām arī sē­tas un lau­kus, kur cil­vē­ki vēl ra­ka pē­dē­jos kar­tu­pe­ļus, bet daudz­viet uz ru­dens la­pu zel­ta fo­na jau skais­ti sa­za­ļo­ju­ši zie­mā­ji.

Cietes ražošana "Zaļās karotītes" zīmē

- 5.Oktobris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cie­tes no­za­re Ei­ro­pā jo­pro­jām pār­dzī­vo sa­rež­ģī­tu lai­ku, un kar­tu­pe­ļu au­dzē­tā­ji un pār­strā­dā­tā­ji mek­lē ie­spē­jas pa­aug­sti­nāt sa­vu kon­ku­rēt­spē­ju un at­rast jau­nus no­ie­ta tir­gus sa­ra­žo­ta­jai pro­duk­ci­jai. Arī SIA Alo­ja - Star­kel­sen ša­jā se­zo­nā mai­nī­ti līdz­ši­nē­jie sa­dar­bī­bas uz­stā­dī­ju­mi. Par to un vēl ci­tām ra­žo­ša­nas ak­tu­a­li­tā­tēm stās­ta uz­ņē­mu­ma ag­ro­no­me Aiga KRAUKLE.