Es, Latvija un ES

- 20.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Sest­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā dis­ku­si­jā «Es, Lat­vi­ja un ES» da­žā­da ve­cu­ma un pro­fe­si­ju ie­dzī­vo­tā­ji iz­vēr­tē­ja Lat­vi­jas līdz­ši­nē­jo da­lī­bu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā. Šā­das dis­ku­si­jas sa­bied­ris­kās po­li­ti­kas centrs «Pro­vi­dus» un Lat­vi­jas Pil­so­nis­kā ali­an­se ar Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas pār­stāv­nie­cī­bas Lat­vi­jā at­bal­stu sep­tem­brī rī­ko div­pa­dsmit Lat­vi­jas pil­sē­tās.

Attēlā:

KOPDARBS. Da­līb­nie­ki strā­dā­ja gru­pās, pau­da sa­vas do­mas par Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bu un dis­ku­si­jās ar pā­rē­jiem da­līb­nie­kiem iz­strā­dā­ja un ap­sprie­da priekš­li­ku­mus. Iz­prast si­tu­ā­ci­ju un mek­lēt ri­si­nā­ju­mus vi­ņiem pa­lī­dzē­ja Ban­ku Augst­sko­las biz­ne­sa un fi­nan­šu pēt­nie­cī­bas cen­tra val­des priekš­sē­dē­tājs An­dris Nāt­riņš un Vid­ze­mes Augst­sko­las aso­ci­ē­tā pro­fe­so­re Fe­li­ci­ā­na Ra­jev­ska.

Daces Akules foto

«Pro­vi­dus» Ei­ro­pas po­li­ti­kas pēt­nie­ce Da­ce Aku­le:

— Dis­ku­si­jā Val­mie­rā pie­da­lās Zie­meļ­vid­ze­mes ie­dzī­vo­tā­ji, kas at­la­sī­ti pēc ne­jau­šī­bas prin­ci­pa un pār­stāv vi­sas sa­bied­rī­bas gru­pas. Dis­ku­si­ju mēr­ķis ir no­skaid­rot, pa­vai­cā­jot pa­šiem ie­dzī­vo­tā­jiem, kā vi­ņi vēr­tē pir­mos se­šus ga­dus, kopš Lat­vi­ja ir Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā, un ai­ci­nāt vei­dot priekš­li­ku­mus par to, kā­dā Ei­ro­pā vi­ņi vē­las dzī­vot.

— Pēc ie­stā­ša­nās ES mēs jū­ta­mies dro­šāk — ne ti­kai mi­li­tā­rā, bet arī eko­no­mis­kā zi­ņā. Ja būs pro­blē­mas, ES par mums pa­stā­vēs, jo lie­lais lā­cis ir te­pat aiz ro­be­žas, tei­ca sko­lo­tā­ja Sar­mī­te Vil­ci­ņa. Bet in­že­nie­ris - me­hā­ni­ķis Er­vīns Ben­ders ai­ci­nā­ja po­li­ti­ķus vai­rāk stās­tīt par pa­veik­to. — Mū­su ei­ro­par­la­men­tā­rie­ši tur sēž, pie­ņem li­ku­mus, bet mēs prak­tis­ki šeit ne­re­dzam, kam vi­ņi sniedz pār­ska­tu, tei­ca E. Ben­ders.

Val­mie­ras dis­ku­si­ju da­līb­nie­ki ro­si­na sko­lē­niem no­dro­ši­nāt bez­mak­sas pus­die­nas un grā­ma­tas, bet vi­dus­sko­lē­niem or­ga­ni­zēt prak­ses ie­spē­jas. Jā­ie­vieš pro­gre­sī­vais ie­nā­ku­mu no­dok­lis un jā­mu­di­na, lai vai­rāk ie­dzī­vo­tā­ju uz­dro­ši­nā­tos kļūt par dar­ba de­vē­jiem. Bet in­sti­tū­ci­jām gal­ve­no­kārt jā­at­bal­sta un jā­kon­sul­tē, ne­vis jā­so­da uz­ņē­mu­mi par pie­ļau­tām kļū­dām.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru