Gaišu domu sestdiena Mūrmuižā

- 14.Oktobris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Ie­priek­šē­jā sest­die­nā Mūr­mui­žā tau­tas uni­ver­si­tā­tes div­des­mit tre­šā mā­cī­bu ga­da pir­ma­jā no­dar­bī­bā klau­sī­tā­ji va­rē­ja pār­lie­ci­nies, vai ir ie­spē­jams iz­ār­stē­ties ar sa­berz­tu skud­ru vai bi­ti, ska­tīt, klau­sī­ties un iz­mē­ģi­nāt kā­du no tau­tas mū­zi­kas in­stru­men­tiem, do­ku­men­tā­lā fil­mā «Ja­gu­ā­ra kakts» (re­ži­sors un sce­nā­ri­ja au­tors An­dis Mi­zišs) ce­ļot uz Bra­zī­li­ju un sa­tikt in­di­ā­ņus.

Par skud­rām un bi­tēm, kā arī jau­nā­ka­jām teh­no­lo­ģi­jām ārst­nie­cī­bā stās­tī­ja ār­ste an­tro­po­zo­fe Gi­ta Gaņ­ģe. Klau­sī­tā­ji uz­zi­nā­ja līdz šim maz dzir­dē­tas gud­rī­bas un se­ci­nā­ju­mus, jo Lat­vi­jā an­tro­po­zo­fā me­di­cī­na nav pla­ši pa­zīs­ta­ma, daudz vai­rāk dzir­dēts par tās at­tā­lu ra­di­nie­ci — ho­me­o­pā­ti­ju. Kaut arī an­tro­po­zo­fās me­di­cī­nas me­di­ka­men­tus ga­ta­vo no da­bis­kiem lī­dzek­ļiem, to­mēr ar ho­me­o­pā­ti­ju tai ir mazs sa­kars, jo šī me­di­cī­na pa­ma­tos bal­stās uz Rū­dol­fa Štei­ner­ta iz­vei­do­to fi­lo­zo­fi­jas un re­li­ģi­jas vir­zie­nu — an­tro­po­zo­fi­ju. Rei­zē ar to an­tro­po­zo­fā me­di­cī­na ir zi­nāt­nes no­za­re, kas kla­sis­kās me­di­cī­nas jē­dzie­nam pie­vie­no iz­prat­ni par cil­vē­ka dvē­se­li.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru