Gaujas krastā

- 14.Septembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Īs­te­no­jot Val­mie­ras paš­val­dī­bas un Ei­ro­pas eko­no­mis­kās zo­nas fi­nan­sē­to pro­jek­tu «Vec­pil­sē­tas ai­na­va pie Gau­jas — Val­mie­ras vēs­tu­ris­kā cen­tra re­vi­ta­li­zā­ci­ja», Gau­jas kras­tā paš­laik tiek bū­vē­ta lai­vu pie­stāt­ne. Vai­rā­kas ak­ti­vi­tā­tes pro­jek­ta sa­ka­rā sā­kās jau pa­gā­ju­ša­jā ga­dā, bet no būv­nie­cī­bas dar­biem tas ir līdz šim lie­lā­kais.

Attēlā: TOP PIESTĀTNE. Īs­te­no­jot Ei­ro­pas eko­no­mis­kās zo­nas un Val­mie­ras paš­val­dī­bas fi­nan­sē­to pro­jek­tu, Gau­jas krasts un vec­pil­sē­ta kļūs pie­vil­cī­gā­ka gan tū­ris­tiem, gan pa­šiem val­mie­rie­šiem.

Ūdens tū­risms pa Gau­ju ir at­tīs­tīts. Iz­bū­vē­jot lai­vu pie­stāt­ni un vien­lai­kus sa­kār­to­jot Gau­jas kras­tu, lai­vo­tā­jiem būs ie­spē­ja ci­vi­li­zē­ti iz­kāpt kras­tā, do­māts arī par ci­tām ēr­tī­bām un pa­kal­po­ju­miem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru