Globalizētā atbildība

- 13.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Jau pēc da­žām ne­dē­ļām būs klāt tas brī­dis, kad da­žā­du vie­dok­ļu, re­klā­mu un PR ak­ci­ju ie­spai­do­tais vai si­tu­ā­ci­jā ie­dzi­ļi­nā­jies do­mā­jo­šais vē­lē­tājs me­tīs ur­nā sa­vu lē­mu­mu. Sa­jū­tot pil­so­nis­ku pie­nā­ku­mu vai «pri­ko­la pēc» me­tīs arī tā­di, kas nav ne do­mā­ju­ši, ne re­klā­mas ska­tī­ju­šies un var­būt la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā dzir­dē­ju­ši kā­du drau­gu sa­ru­nu par po­li­ti­ku. Kā­da ir at­bil­dī­ba par sa­vu bal­so­ju­mu mūs­die­nu at­vēr­ta­jā pa­sau­lē? Ne­kā­da, jo ne­viens jau šeit ne­vie­nu ne­spiež dzī­vot — no­bal­so, par ko gri­bi, ie­kāp kā­dā «flik­ma­šī­nā» un li­do, kur sau­le spo­žā­ka un put­ras šķī­vis pil­nāks, lai ar to val­sti un pa­li­cē­jiem no­tiek kas no­tik­dams. Šā­dā si­tu­ā­ci­jā muļ­ķī­šu lo­mā no­nāk tie, kas uz­ska­ta Lat­vi­ju par sa­vām vie­nī­ga­jām mā­jām un kas ne­kad ne­beigs ce­rēt un ti­cēt, un ga­lu ga­lā arī kaut ko da­rīt, lai šeit kaut kas mai­nī­tos uz la­bu.

Bet Lat­vi­jā cil­vē­ki ļo­ti vē­las pār­mai­ņas. Pār­do­mas vei­ci­na fakts, ka ir tā­di lat­vie­ši, kam vēl­me pēc pār­mai­ņām ir tik spē­cī­ga, ka tie ga­ta­vi bal­sot par SC, kaut vai par PCTVL, lai ti­kai bū­tu pār­mai­ņas. Un ne­sva­rī­ga un ne­maz ne aiz­do­mī­ga vi­ņiem šķiet vie­nas da­ļas šo par­ti­ju bied­ru at­tiek­sme pret Lat­vi­jas val­sti, pie­mē­ram, Ni­ko­la­ja Ka­ba­no­va de­gu­na iz­šņauk­ša­na Lat­vi­jas ka­ro­gā vai tas, ka po­pu­lārs SC biedrs ir Al­frēds Ru­biks, ku­ra vārds ko­men­tā­rus ne­pra­sa. Pil­nam kom­plek­tam va­rē­tu mi­nēt arī vēl šā­dus tā­dus ko­rup­ci­jas skan­dā­lus, pie­mē­ram, SC bied­ra G. H. Vol­bru­ga dar­bī­ba Jūr­mal­gei­tā. Tais­nī­ba, ka pēc at­se­viš­ķiem ga­dī­ju­miem ne­var spriest par par­ti­ju ko­pu­mā, bet šo par­ti­ju in­te­re­šu vir­ziens ir ne­pār­pro­tams.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru