Iepazīšanās laikā

- 14.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Sep­tem­bris Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā ir ie­pa­zī­ša­nās mē­ne­sis ar sko­lu un tās īpa­šo gai­sot­ni un tra­dī­ci­jām, ar sko­lo­tā­jiem, ar jau­na­jiem gru­pas bied­riem un kār­tī­bu die­nes­ta vies­nī­cā.

Šo­gad sko­lo­tā­ju pul­ci­ņam pie­vie­no­ju­šies jau­ni sko­lo­tā­ji — Ar­ni­ta Krie­vi­ņa, Sa­ni­ta Lā­ne un An­na Paļ­čev­ska. Sko­las di­rek­tors Gun­tars Bil­sēns at­zīst: prieks re­dzēt, kā sko­lā ie­nāk ga­dos jau­ni pe­da­go­gi ar svai­gu do­mā­ša­nu un ra­do­šām ide­jām.

Šo­gad mā­cī­bu darbs sko­lā būs īpa­ši ro­sīgs, jo uz­ņem­tas pie­cas gru­pas pirm­kurs­nie­ku.

Pa­vi­sam sko­lā pro­fe­si­ju ap­gūst 394 au­dzēk­ņi, un vai­rāk ne­kā 200 dzī­vo sko­las die­nes­ta vies­nī­cā. Tā­tad liels skaits 36. arod­vi­dus­sko­las au­dzēk­ņu Val­mie­ru vai­rā­kus ga­dus sauks par sa­vu pil­sē­tu.

Lai la­bāk to ie­pa­zī­tu, ik ga­du tra­di­ci­o­nā­li no­tiek fo­to­ori­en­tē­ša­nās «Ru­de­nī­gā Val­mie­ra». Tā ir ie­spē­ja ci­tam ci­tu la­bāk ie­pa­zīt, au­dzi­nā­tā­jiem pa­vē­rot sa­vus au­dzēk­ņus ne­ik­die­niš­ķās si­tu­ā­ci­jās, pa­stās­tīt un pa­rā­dīt, cik Val­mie­rā ir daudz skais­tu vie­tu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru