Igaunijas dzimšanas dienas svinības kaimiņu pašvaldībā

- 29.Februāris, 2012
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Jau piek­to ga­du Nauk­šē­nu paš­val­dī­bas de­le­gā­ci­ja cie­mo­jas pie kai­mi­ņiem igau­ņu pu­sē, lai pie­da­lī­tos Igau­ni­jas dzim­ša­nas die­nas svi­nī­bās Kark­si - Nui­jas no­va­dā. Arī šo­gad 25. feb­ru­ā­rī in­te­re­sen­ti sa­ti­kās ie­ras­ta­jā vie­tā — pa­vi­sam tu­vu pie Lat­vi­jas — Igau­ni­jas ro­be­žas, pri­vā­tā te­ri­to­ri­jā, Igau­ni­jas li­te­rā­ta, uz­ņē­mē­ja, TV rai­dī­ju­mu va­dī­tā­ja, kul­tū­ras dar­bi­nie­ka Ja­ka Ko­ta­ra dzim­tas mā­jās «Na­va ta­lu».

Jaks Ko­tars ir Igau­ni­jas pat­riots, vi­ņam sāp cil­vē­ku aiz­plū­ša­na no lau­kiem uz pil­sē­tām, tuk­šās mā­ju acis lau­kos Igau­ni­jas pie­ro­be­žā, tā­pēc viņš da­ra, ko var: sa­ko­pis dzim­tas īpa­šu­mu, va­sa­rās ai­ci­na drau­gu un tū­ris­tu kup­lu pul­ci­ņu no Igau­ni­jas un Lat­vi­jas uz in­te­re­san­tām kul­tū­ras ak­ti­vi­tā­tēm, bet zie­mā vi­si sa­tie­kas pie Ja­ka iz­vei­do­tās sim­bo­lis­kās dzies­mu ro­be­žas me­žā, un tad, lie­lis­kā igau­ņu dzie­dā­tā­ja Ēri­ka Krī­ge­ra uz­tu­rē­tas un dzies­mu drau­gu kup­lā pul­ka at­bal­stī­tas, skan dzies­mas abās va­lo­dās, ap­lie­ci­not la­bu kai­miņ­at­tie­cī­bu vēr­tī­bu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru