Ikdiena, ne akcija

- 6.Aprīlis, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

La­ba ser­vi­sa mē­ne­sis no­slē­dzies, ta­ču Valsts so­ci­ā­lās ap­dro­ši­nā­ša­nas aģen­tū­ras Val­mie­ras re­ģi­o­nā­la­jā no­da­ļā laip­na un pro­fe­si­o­nā­la at­tiek­sme pret klien­tiem ir ik­die­na, ne ak­ci­ja. Ne vel­ti par šo ko­lek­tī­vu dzir­dē­tas dau­dzas la­bas at­sauk­smes. Stās­ta klien­tu ap­kal­po­ša­nas da­ļas va­dī­tā­ja DAIGA KRĒSLIŅA:

Attēlā:

KLIENTU APKALPOŠANAS ZĀLĒ. Šeit kat­ram dar­bi­nie­kam jā­ori­en­tē­jas pil­nī­gi vi­sos ar so­ci­ā­lo ap­dro­ši­nā­ša­nu sais­tī­tos jau­tā­ju­mos.

 

— Klien­tu da­ļa ar klien­tu pie­ņem­ša­nu vie­nā ko­pē­jā zā­lē pa­stāv nu jau vai­rāk ne­kā des­mit ga­dus.Čet­ri no se­šiem da­ļas cil­vē­kiem, kā pa­ši sa­kām, sēž uguns­lī­ni­jā, pie­ņem klien­tus, un man vēl ir ko­lē­ģe, kas pa­ras­ti te­le­fo­nis­ki at­bild uz jau­tā­ju­miem, bet sa­strē­gu­ma ga­dī­ju­mos strā­dā arī ar klien­tiem. Gan­drīz vi­sas te esam no da­ļas pirm­sā­ku­miem, ga­na il­gi.

Ja bū­tu jā­pie­ņem jauns dar­bi­nieks, kā­das pra­sī­bas jūs vi­ņam iz­vir­zī­tu?

Mums kā valsts ci­vil­die­nes­ta ie­rēd­ņiem ir jā­strā­dā sa­ska­ņā ar ap­stip­ri­nā­tiem kri­tē­ri­jiem. Tiek iz­slu­di­nāts kon­kurss, mēs iz­vēr­tē­jam, vai pre­ten­den­ti at­bilst pra­sī­bām. Ta­ču ska­tā­mies arī, kā­di ir šie cil­vē­ki. Mums ir pie­tie­ka­mi lie­la pie­re­dze, lai in­tu­itī­vi sa­jus­tu, vai kon­krē­tais kan­di­dāts spēs strā­dāt ar klien­tiem. Otr­kārt, kas arī ir bū­tis­ki, vai viņš va­rēs ie­kļau­ties mū­su ko­lek­tī­vā. Ja bū­tu jā­pie­ņem jauns dar­bi­nieks, mē­ģi­nā­tu sa­prast arī, vai es pa­ti ar šo cil­vē­ku va­rē­šu sa­strā­dā­ties.

Do­mā­ju, ko­lek­tī­vā bū­tu grū­ti ie­kļau­ties pēc da­bas val­do­nī­gam, ner­vo­zam, ne­ie­cie­tī­gam cil­vē­kam. Tas — gal­ve­no­kārt klien­tu dēļ, jo vi­ņi pa lie­lā­kai da­ļai pra­sa īpa­šu pie­eju: dau­dzi ir stre­sai­ni, fi­nan­šu pro­blē­mu no­māk­ti. Dar­bi­nie­kam jā­būt īpa­ši ie­jū­tī­gam, jā­vē­las klien­tu sa­prast, pie­ņemt tā­du, kāds viņš ir, no ot­ras pu­ses — jā­māk no­vilkt arī sar­ka­no lī­ni­ju, ne­ie­laist se­vī ne­ga­tī­vās emo­ci­jas. Nav vieg­li te strā­dāt die­nu die­nā, ga­du no ga­da. Arī mēs ta­ču esam ti­kai cil­vē­ki, un pie­ļau­ju, ka ne vien­mēr spē­jam smai­dīt kā sau­lī­tes...

DAIGA KRĒSLIŅA


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru