Ir!

- 20.Oktobris, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ir 17. ok­tob­ris. Pulk­ste­ņa rā­dī­tā­ji tu­vo­jas div­pa­dsmi­tiem pus­die­nā un mēs, trīs cil­vē­ki no Nauk­šē­niem, stei­dza­mies cau­ri Rū­jie­nai uz Un­gu­ri­ņu ro­bež­pun­ktu. Bet, ak vai, pēk­šņi pa­rā­dās po­li­ci­jas ziz­lis un mūs ap­stā­di­na Vik­to­riņš. Kā ne­kā, esam maz­liet pār­snie­gu­ši āt­ru­mu. Pal­dies Die­vam, šo­reiz tie­kam cau­ri ar brī­di­nā­ju­mu un tei­cie­nu: Kas lē­ni brauc, tas tā­lu tiek.

Iz­kāp­jot Un­gu­ri­ņos no ma­šī­nas, abās ro­be­žu pu­sēs re­dzam sa­brau­ku­šās au­to­ma­šī­nas — Lat­vi­jas pu­sē lat­vie­šus, Igau­ni­jas pu­sē igau­ņus. Jo tie­ši šo­dien ka­len­dā­rā ir ie­plā­no­ta jau­nā ce­ļa at­klā­ša­na. Tas ne­kas, ka lī­ni­jas vēl nav uz­vilk­tas.

Tur­pat bla­kus ir arī tel­šu no­ju­mes, ku­rās jau no­sa­lu­šie gai­dī­tā­ji var da­būt kar­stu tē­ju.

No Nauk­šē­nu no­va­da uz­stā­ties at­brau­ku­si folk­lo­ras ko­pa Dzī­ne, bet no Igau­ni­jas pu­ses vī­ru ko­ris, ar ku­ru ga­lā tiek sie­vie­te di­ri­ģen­te. Ie­sā­ku­mā abas pu­ses no­dzied dzies­mu no sa­va re­per­tu­ā­ra, un tad jau arī tiek dots vārds vi­siem, kas ie­sais­tī­ju­šies ša­jā pro­jek­tā, kurš ta­pis ar Ei­ro­pas fi­nan­sē­ju­mu. Uz­zi­nām, ka ce­ļiem ir iz­man­to­tas 25 000 ton­nas smil­šu un strā­dā­jo­šā teh­ni­ka ir no­brau­ku­si tik daudz ki­lo­met­rus, ka va­rē­tu pie­cas rei­zes ap­braukt ap­kārt pa­sau­lei.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru