Jauna dzīve senajā klētī

- 8.Augusts, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ēve­les mui­žas ve­ca­jā klē­tī cels go­dā se­nās tra­dī­ci­jas. Tel­pa šim no­lū­kam sa­kār­to­ta, iz­man­to­jot vie­tē­jās rī­cī­bas gru­pā Zie­meļ­gau­ja pie­eja­mos lī­dzek­ļus. Ie­gūts vi­li­nošs pa­pil­di­nā­jums līdz­ši­nē­jai kul­tū­ras dzī­vei pa­gas­tā, va­rēs da­žā­dot ie­dzī­vo­tā­ju brī­vā lai­ka ie­spē­jas. 

Sā­kot­nē­ji par paš­val­dī­bas lī­dzek­ļiem Ēve­les mui­žas klēts ti­ku­si pie jau­na jum­ta se­gu­ma. Sa­vu­kārt, pie­sais­tot ELFLA Lau­ku at­tīs­tī­bas pro­gram­mas pa­sā­ku­ma «Pa­mat­pa­kal­po­ju­mi eko­no­mi­kai un ie­dzī­vo­tā­jiem» un paš­val­dī­bas līdz­fi­nan­sē­ju­mu, mui­žas klē­tī at­jau­no­ta vie­na tel­pa, kur no jau­na ap­šū­ti gries­ti, sa­kār­to­tas pār­se­gu­ma si­jas, sie­nas, at­jau­no­ta grī­da, ko­ka kon­struk­ci­jas ap­strā­dā­tas ar lin­eļ­ļu, kā arī iz­bū­vē­ta elek­tro­in­sta­lā­ci­ja.

Mui­žas klēts turp­māk būs at­vēr­ta ik­vie­nam ap­mek­lē­tā­jam un in­te­re­sen­tam, lai smel­tos in­for­mā­ci­ju par Ēve­les pa­gas­ta cil­vē­kiem, vēs­tu­ri un ie­ska­tu lat­vie­šu tra­dī­ci­jās, kā arī, lai ie­pa­zī­tos ar mūs­die­nu amat­nie­cī­bu un māk­slu. At­jau­no­tā tel­pa kal­pos kā iz­zi­ņas un in­for­mā­ci­jas avots ne ti­kai vie­tē­jiem ie­dzī­vo­tā­jiem, bet ik­vie­nam, kam ra­du­sies in­te­re­se par pa­gas­ta kul­tū­ru un vēs­tu­ri.

Attēlā:

VIŅSESTDIEN ar Ēve­les bib­li­o­tē­kas līdz­da­lī­bu ri­si­nā­jies in­te­re­sants fo­to­ple­nērs. Ta­jā ap 20 da­līb­nie­ku no Rī­gas, Smil­te­nes, Stren­čiem, Kār­ķiem, Val­mie­ra, Jēr­cē­niem, Maz­sa­la­cas un, pro­tams, no Ēve­les. — Ko­pā ar hu­mo­ra pil­no pa­snie­dzē­ju no Fo­to­a­ka­dē­mi­jas Dai­ni Ma­ti­so­nu un San­dru Vī­gan­ti — brī­niš­ķī­ga die­na ar po­zi­tī­vām emo­ci­jām un jau­nām zi­nā­ša­nām, — vēr­tē E.Punk­sti­ņa.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru