Jaunais biznesmenis piedāvā savas preces

- 15.Februāris, 2012
Izglītība
Laikrakstā

Vid­ze­mes Augst­sko­lā Va­len­tī­na die­nai vel­tī­ta­jā sko­lē­nu mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu (SMU) ga­da­tir­gū pie­da­lī­jās 18 SMU no Val­mie­ras, Cē­su un Gul­be­nes sko­lām. Pa­sā­ku­ma ini­ci­a­to­re —Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas eko­no­mi­kas sko­lo­tā­ja un Val­mie­ras un no­va­du eko­no­mi­kas, so­ci­ā­lo zi­nī­bu sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ap­vie­nī­bas va­dī­tā­ja Da­ce At­slē­ga.

Par šo pa­sā­ku­mu pirm­sā­ku­miem D. At­slē­ga uz­ska­ta pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 90. ga­du vi­du, kad strau­ji ra­dās in­te­re­se par eko­no­mi­ku, uz­ņē­mēj­dar­bī­bu, jau­na uz­ņē­mu­ma iz­vei­do­ša­nas ie­spē­jām. Pār­gau­jas ģim­nā­zi­ja 1995. ga­dā ie­sais­tī­jās biz­ne­sa iz­glī­tī­bas bied­rī­bā «Ju­ni­or Ac­hie­ve­ment-Young En­ter­pri­se Lat­vi­ja» (JA-YE Lat­vi­ja) un sko­lā sā­ka mā­cīt eko­no­mi­ku. Ta­gad or­ga­ni­zā­ci­ja jau pie­dā­vā ie­spē­ju pie­da­lī­ties da­žā­dās ak­ti­vi­tā­tēs — re­klā­mas un biz­ne­sa plā­nu kon­kur­sos, eko­no­mis­kās imi­tā­ci­jas spē­lē «Tit­tan» u. c.

Attēlā:

IEPAZĪSTIETIES. Sa­vus ra­žo­ju­mus pir­cē­jiem ga­ta­vi pie­dā­vāt Val­mie­ras Pro­fe­si­o­nā­lās vi­dus­sko­las sko­lē­nu mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu īpaš­nie­ki.

An­ta Lū­sas fo­to


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru