Jauni rekordi Valmieras maratonā

- 20.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Svēt­dien pus­dien­lai­kā, at­ska­not star­ta šā­vie­nam, Sport­lat Val­mie­ras ma­ra­to­na tra­sē de­vās te­ju vai di­vi tūk­sto­ši da­līb­nie­ku, no ku­riem 161 bi­ja cie­ši ap­ņē­mies zem ru­de­nī­gā lie­tus gā­zēm veikt pil­nu kla­sis­kā ma­ra­to­na dis­tan­ci — 42,195 km. Pā­rē­jie mē­ro­ja pus­ma­ra­to­nu vai sa­te­līt­skrē­jie­nu, kā arī iz­kus­tē­jās nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos.

Sa­cen­sī­bu gal­ve­nais or­ga­ni­za­tors Sport­lat di­rek­tors Ģirts Prie­dī­tis ne­slē­pa prie­ku par da­līb­nie­ku re­kord­skai­tu un Da­ces Li­nas sa­snieg­to skrē­jie­na re­kor­du — 2 stun­das, 50 mi­nū­tes, 14,75 se­kun­des. Kaut arī rī­ko­tā­jiem nā­cās šķir­ties no pa­pil­dus 500 ei­ro, Ģirts uz­ska­ta, ka šā­di re­zul­tā­ti ti­kai ceļ sa­cen­sī­bu pres­ti­žu, ko ne­var teikt par Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las va­dī­bas rī­cī­bu, aiz­mir­stot spor­tis­tus no­dro­ši­nāt ar so­lī­ta­jām du­šām. Arī Ani­ta Ka­že­ma­ka, kas sie­vie­šu kon­ku­ren­cē fi­ni­šē­ja ot­rā, bi­ja kriet­nas div­ar­pus mi­nū­tes āt­rā­ka par Val­mie­ras ma­ra­to­na ie­priek­šē­jo re­kor­du — 2:57;23,85, bet par Val­mie­ras ma­ra­to­na un Lat­vi­jas meis­tar­sa­cīk­šu bron­zas lau­re­ā­ti kļu­va nu jau eks­re­kor­dis­te Irī­na Štū­la-Pan­ko­ka — 3:01;31,15.

Starp vī­riem āt­rā­kais bi­ja Mā­ris Ābe­le — 2:35;56,50, ap­stei­dzot Igo­ru Ka­za­ke­vi­ču — 2:36;50,45 un Ar­ni Rum­be­nie­ku — 2:38;06,25. Lai gan so­ļo­ša­nas sa­cen­sī­bās Ar­nis vei­cis ga­rā­kas dis­tan­ces, šis bi­ja vi­ņa pir­mais ma­ra­ton­skrē­jiens. To­mēr pa­gai­dām Vents­pils Augst­sko­las stu­dents ne­do­mā se­kot Val­mie­ras ma­ra­to­na re­kor­dis­ta Ai­ga­ra Fa­de­je­va pie­mē­ram un pie­vēr­sties skrie­ša­nai — vis­pirms kā nā­kas jā­star­tē Olim­pis­ko spē­ļu so­ļo­ša­nas sa­cen­sī­bās, bet pār­kva­li­fi­kā­ci­jai lai­ka ga­na, jo spor­tis­tam ir vēl ti­kai 22 ga­di.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru