Kā dieva ausī *

- 21.Februāris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Sest­dien un svēt­dien pa­sau­lē at­zī­mē­ja Starp­tau­tis­ko tū­ris­ma gi­du die­nu. Val­mie­rā pār šo no­ti­ku­mu še­fī­bu bi­ja uz­ņē­mu­šies Vid­ze­mes Augst­sko­las tū­ris­ma gi­da stu­di­jas pro­gram­mas stu­den­ti sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras mu­ze­ju. Sest­dien ik­viens in­te­re­sents va­rē­ja pie­da­lī­ties te­ma­tis­kā eks­kur­si­jā «Val­mie­ras pui­kas», bet svēt­dien — fo­to ori­en­tē­ša­nās ak­ti­vi­tā­tē «Val­mie­ra se­na­jās bil­dēs» un iz­zi­no­ši jaut­rā un spor­tis­kā pa­sā­ku­mā «Bai­ļu stāsts».

Attēlā:

Skolotāja Rita Grava par Valmieru: «Te ne­va­rē­ja būt šau­ri, ja tor­nis tik augsts un ja Gau­ja tik dzi­ļa…».

 

Starp­tau­tis­kā tū­ris­ma gi­du die­na vi­sā pa­sau­lē tiek at­zī­mē­ta kopš 1980. ga­da. Ofi­ci­ā­li to svin 21. feb­ru­ā­rī, bet ja šis da­tums ne­ie­krīt brīv­die­nās, kā šo­gad, Gi­du die­na tiek svi­nē­ta tu­vā­ka­jā brīv­die­nā.

Spī­tē­jot auk­sta­jam lai­kam, sest­die­nas pa­šā pus­die­nas lai­kā pie Vid­ze­mes Augst­sko­las no­ru­nā­ta­jā eks­kur­si­jas star­ta vie­tā ie­ra­dās pa­dsmit ie­in­te­re­sē­to. Tur vi­ņus jau gai­dī­ja sko­lo­tā­ja Ri­ta Gra­va, sko­lē­ni Jā­nis Asa­ris, Pē­te­ris Lau­cis, Pē­te­ris Ko­sa un māk­slas sko­lo­tājs Vil­helms Lauss.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru