Kā jūtas skolēns savās darba gaitās?

- 6.Marts, 2012
Viedokļi
Laikrakstā

Ja pa­jau­tā­siet sa­vam bēr­nam, kā­du at­bil­di sa­ņem­siet?

Kā ve­cā­ki, tā sko­lo­tā­ji vē­la­mies, lai bēr­ni at­tīs­tās un iz­vei­do­jas par vis­pu­sī­giem jau­nie­šiem, tā­pēc pie­dā­vā­jam pa­pil­dus vis­pār­iz­glī­to­jo­šiem mā­cī­bu priekš­me­tiem ap­gūt zi­nā­ša­nas un pras­mes mū­zi­kas, māk­slas un spor­ta jo­mā, t. i. sko­lās, kas pie­dā­vā ap­gūt šā­das pro­gram­mas pēc­pus­die­nās.

Strā­dā­jot ar sko­lē­niem jau il­gu lai­ku, re­dzu, ka vi­ņu slo­dze ir pie­tie­ka­mi lie­la un tai ir ten­den­ce pie­augt. Pa­mat­sko­lē­nam ir 32 — 36 kon­takts­tun­das ne­dē­ļā, tā­tad 6 — 8 stun­das die­nā, t. i., sko­lēns sko­lā ir no pl. 8:10 līdz 14:20, ap­gūs­tot zi­nā­ša­nas un pras­mes da­žā­dos mā­cī­bu priekš­me­tos. Rei­zi ne­dē­ļā ir kla­ses au­dzi­nā­tā­ja stun­da, bet ar to vēl sko­lēns sko­lu ne­at­stāj. Kā­dam ir va­ja­dzī­ba pēc kon­sul­tā­ci­jām pie mā­cī­bu priekš­me­ta sko­lo­tā­ja, kā­dam ga­ta­vo­ša­nās mā­cī­bu priekš­me­tu olim­pi­ā­dēm, kon­kur­siem vai pro­jek­tiem. Dau­dzi dzied ko­rī, de­jo tau­tas de­ju ko­lek­tī­vā, tā­tad vēl 3 — 4 stun­das ne­dē­ļā. Spor­ta no­dar­bī­bas vi­dē­ji ir 1,5 stun­das 3 rei­zes ne­dē­ļā. Mā­jas dar­biem sko­lē­ni pa­mat­sko­lā vel­ta vi­dē­ji 2 — 3 stun­das, vi­dus­sko­lē­nam va­rē­tu būt vēl il­gāk, jo mā­cī­bu pro­cess ir jau pie­sā­ti­nā­tāks. Daudz jā­strā­dā pat­stā­vī­gi. Sum­mē­jot ša­jās no­dar­bī­bās ie­gul­dī­to lai­ku, sko­lē­nu dar­ba die­na sa­nāk ga­rā­ka ne­kā ve­cā­kiem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru