Kad mans vairs nav mans

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Kas no­tiek Val­mie­rā?

Pa­dom­ju lai­kā Val­mie­ras ga­ļas kom­bi­nā­tam pie­de­rē­ja īpa­šums Val­mie­rā, Pi­o­nie­ru ie­lā 1, — ta­ga­dē­jā Lu­cas ie­lā 2. Šis īpa­šums sa­stā­vē­ja no Pār­ti­kas rūp­nie­cī­bas arod­sko­las ēkas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni, 9 dzī­vok­ļu dzī­vo­ja­mās mā­jas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni.

Kad Lat­vi­ju at­brī­vo­ja no pa­dom­ju va­ras, ga­ļas kom­bi­nāts to vi­su no­de­va Val­mie­ras paš­val­dī­bai.

Attēlā: BEZ ŠĶŪNĪŠIEM. Valmierā, Lucas ielā 2a, dzīvo vairākas ģimenes. Māju sākotnēji bija paredzēts nojaukt. Par teritorijas lielākās daļas, kā arī ēku un būvju īpašnieku privatizācijas rezultātā kļuva Vācu kultūras biedrība. Tagad ar tiesas lēmumu privatizācijai tiek nodota arī dzīvojamā māja, bet tās iedzīvotāji nu palikuši bez malkas šķūnīšiem.

Val­mie­ras paš­val­dī­ba ne­at­ļā­va mums pri­va­ti­zēt sa­vus dzī­vok­ļus un šķū­ni, jo mā­ja esot pa­re­dzē­ta no­jauk­ša­nai. Mēs šeit dzī­vo­jam no 1965. ga­da, un dzī­vok­ļi līdz šo­die­nai ir la­bā stā­vok­lī. Tie vēl jo­pro­jām nav no­do­ti pri­va­ti­zā­ci­jai, kaut Ad­mi­nis­tra­tī­vās ra­jo­na tie­sas lē­mums 2009. ga­da 20. ok­tob­rī — sākt dzī­vok­ļu pri­va­ti­zā­ci­ju 3 mē­ne­šu lai­kā.

Sko­las ēku ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni un pat mū­su dzī­vo­ja­mās mā­jas mal­kas šķū­ni pil­sē­tas paš­val­dī­ba at­de­va pri­va­ti­zēt Val­mie­ras vā­cu kul­tū­ras bied­rī­bai, tā­dē­jā­di at­stā­jot dzī­vo­ja­mās mā­jas ie­dzī­vo­tā­jus bez mal­kas šķū­ņa. Lū­dzām paš­val­dī­bu uz­celt kaut no­ju­mi mal­kas no­vie­to­ša­nai, bet sa­ņē­mām at­tei­ku­mu — tas ne­esot paš­val­dī­bas pie­nā­kums, arī bu­dže­tā nau­das ne­esot. Mums ie­tei­ca slēgt lī­gu­mu ar vā­cu kul­tū­ras bied­rī­bu, mak­sāt tai īri par mū­su pa­šu šķū­ņiem.

Šo ne­tais­nī­bu va­rē­tu la­bot, ja tik­tu anu­lē­ta mū­su mal­kas šķū­ņa un ze­mes zem tā ne­li­ku­mī­gā pri­va­ti­zā­ci­ja.

Do­mā­ju, ka tā­da ne­tais­nī­ba nav pie­ļau­ja­ma brī­vā Lat­vi­jā!

Mā­jas ie­dzī­vo­tā­ju vār­dā

Irē­na Grau­di­ņa

Lū­dzu ko­men­tā­ru paš­val­dī­bas ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ap­saim­nie­ko­ša­nas pār­val­des spe­ci­ā­lis­tam ILMĀRAM EGLĪTIM, kas ie­pa­zīs­ti­nā­ja arī ar no­ti­ku­mu hro­no­lo­ģi­ju.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru