Kefīrs zelta vērtē

- 30.Augusts, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Ke­fī­ram (2,5%) zel­ta me­da­ļa, svies­tam (82%) — sud­ra­ba. Aug­stu no­vēr­tē­tie ak­ci­ju sa­bied­rī­bas Val­mie­ras piens ra­žo­ju­mi god­al­go­ti Lat­vi­jas pien­saim­nie­ku cen­trā­lās sa­vie­nī­bas nu­le or­ga­ni­zē­ta­jā kon­kur­sā, ku­rā ti­ka no­teik­ti Lat­vi­jā ra­žo­tie vis­la­bā­kie pie­na pro­duk­ti.

Kon­kur­sā ti­ka vēr­tē­ti un sa­lī­dzi­nā­ti vai­rā­ki des­mi­ti pa­rau­gu, ko bi­ja ie­snie­gu­ši lie­lā­kā da­ļa Lat­vi­jas pie­na pro­duk­tu ra­žo­tā­ju. Zel­ta me­da­ļas ie­gu­vē­ja Val­mie­ras pie­nā ra­žo­tā ke­fī­ra meis­ta­re ir Ai­na Birn­bau­ma, sa­vu­kārt ie­cie­nī­tā svies­ta, sud­ra­ba me­da­ļas lau­re­ā­ta, meis­ta­re — Emī­li­ja La­pa. Tas ir liels vi­sa ak­ci­ju sa­bied­rī­bas ko­lek­tī­va no­pelns. Abas pie­re­dzes ba­gā­tās meis­ta­res uz­ņē­mu­mā strā­dā 30 — 40 ga­dus, un vi­ņu ga­ta­vo­tie pie­na pro­duk­ti ne rei­zi vien aug­stu no­vērtēti.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru