Krētā klusajā sezonā

15.Oktobris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ie­spē­jams, pa­likt bez vir­tu­ā­lā klā­tie­nē TV pa­ša acīm vē­ro­ta 10. Sa­ei­mas pēc­vē­lē­ša­nu rī­ta uz­va­rē­tā­ju or­ģi­ju un zau­dē­tā­ju ap­spies­to šņuk­stu emo­ci­o­nā­lā lā­di­ņa žur­nā­lis­tam nav tas la­bā­kais va­ri­ants, to­mēr vi­li­nā­jums ru­de­nī­gi vē­so Lat­vi­ju uz apa­ļu ne­dē­ļu no­mai­nīt pret pie­cu jū­ru ap­ska­lo­tās Krē­tas sa­las te­ju trīs­des­mit grā­diem gai­sā un ne­daudz ma­zāk ūde­nī ir ga­na li­pīgs. Ne­pil­nas čet­ras stun­das Air­bal­tic bal­ti za­ļa­jā boin­gā, un He­rak­li­o­nas lid­os­tā dažs labs no ce­ļa­bied­riem jau steidz vēj­ja­ku no­mai­nīt pret T-krek­lu...

Ne­dē­ļa Krē­tā aiz­rit in­te­re­san­ti. Sa­nāk gan dī­ki pa­zvil­nēt sau­lē un bau­dīt jū­ru Eri Be­ach Ho­tel, gan iz­bau­dīt kal­nu ser­pen­tī­nus fan­tas­tis­ka­jā ce­ļā līdz Ei­ro­pā sla­ve­na­jai Bai pal­mu plud­ma­lei Krē­tas pa­šā aus­tru­mu ga­lā, gan sa­just te­ju 10 ga­du tūk­sto­šu el­pu Kno­sas pils dru­pās, gan no­bau­dīt gar­dus vie­tē­jos ba­nā­nus un (ko lieg­ties) sle­pus ceļ­ma­lā plūk­tus gra­nāt­ābo­lus un cit­ro­nus... Kā eks­klu­zīvs pie­dzī­vo­jums par bal­tu vel­ti nāk ce­turt­die­na ar se­zo­nā pir­mo pēr­ko­na ne­gai­su, lie­tus gā­zēm un vēt­ru jū­rā. Pēc tam viss pa­ma­zām no­rimst, un aiz­brauk­ša­nas rīts jau at­kal ir vi­li­no­ši sau­lains un pa­tī­ka­mi silts. Bet Air­bal­tic sa­vā tū­ris­ma se­zo­nas priekš­pē­dē­jā svēt­die­nas at­ce­ļa rei­sā uz Lat­vi­ju jau ved ma­ni pre­tī dzes­tram zel­ta ru­de­nim.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru