Krīzes problēmas risinot

- 18.Februāris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Lat­vi­jā jo­pro­jām ir krī­ze, un dau­dzi ve­cā­ki ko­pā ar bēr­niem vai bez vi­ņiem at­ro­das ār­ze­mēs. Ja ve­cā­ki aiz­brau­ku­ši vie­ni, bēr­na at­tīs­tī­bā var ras­ties zi­nā­mas pro­blē­mas, tā­dēļ si­tu­ā­ci­jai se­ko so­ci­ā­lie un bā­riņ­tie­su dar­bi­nie­ki.

— Bā­riņ­tie­sai vien­mēr dar­ba pie­tiek,— pa­stās­tī­ja Nauk­šē­nu no­va­da bā­riņ­tie­sas priekš­sē­dē­tā­ja An­tra Krum­hol­ce. — Darbs nav pa­re­dzams un pro­gno­zē­jams, jo tas sais­tīts ar krī­zes si­tu­ā­ci­jām ģi­me­nēs. Uz tām ir jā­re­a­ģē āt­ri. Pa­gā­ju­šā ga­dā var­dar­bī­bas dēļ ģi­me­nē cie­ta bērns. Ne­ka­vē­jo­ties iz­ņē­mām vi­ņu no ģi­me­nes un ie­vie­to­jām krī­zes cen­trā «Dar­de­dze» Val­mie­rā. Ar li­ku­mu ir no­teikts, ka 15 die­nu lai­kā šī lie­ta ir jā­iz­ska­ta at­kal un jā­pār­lie­ci­nās, vai ap­stāk­ļi ir mai­nī­ju­šies. Mū­su ga­dī­ju­mā tā arī bi­ja. Ko­pī­gi ar so­ci­ā­lo die­nes­tu strā­dā­jam, lai ģi­me­nē šā­das si­tu­ā­ci­jas vairs ne­at­kār­to­tos. Ģi­me­nei pie­ejams arī psi­ho­logs, vie­nu kon­sul­tā­ci­ju ap­mak­sā paš­val­dī­ba. Ta­gad bērns ir ģi­me­nē.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru