Krustabas

- 22.Oktobris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Se­na­jiem lat­vie­šiem bi­ja trīs ģi­me­nes Go­di. Krus­ta­bas — pir­mie, kad jaun­dzi­mu­šo bēr­ni­ņu svi­nī­gi uz­ņē­ma dzim­tā. Di­bi­not ģi­me­ni, svi­nē­ja Ve­dī­bas, aiz­ejot viņ­sau­lē — Be­dī­bas.

Attēlā:

IEŠŪPOŠANA DZĪVEI. Lie­ne Šo­ma­se ar bēr­na tē­vu Mār­ti­ņu Sa­mu­li un krust­ve­cā­kiem.

 

Krus­ta­bās tiek iz­lem­ta bēr­na nā­kot­ne, tiek lūg­ta Die­va svē­tī­ba. Kū­mas bēr­nam de­va vār­du, ar ri­tu­ā­lu, dzies­mu un de­ju pa­lī­dzī­bu vei­ci­nā­ja veik­smī­gu un lai­mī­gu mū­žu. Ri­tu­ā­lus vei­ca de­vi­ņu die­nu lai­kā pēc dzim­ša­nas, un krus­ta­bas bi­ja liels, svēts un svi­nīgs no­ti­kums, ko svi­nē­ja vai­rā­kas die­nas. Jaun­dzi­mu­šo ne­no­krus­tīt bi­ja liels grēks. Mūs­die­nās se­nās lat­vie­šu tra­dī­ci­jas veic sa­lī­dzi­no­ši maz jau­no ģi­me­ņu.

Lai no­skaid­ro­tu ko vai­rāk par krus­ta­bām, de­vos pie šā ri­tu­ā­la zi­nā­tā­jām un vei­cē­jām uz Val­mie­ras mu­ze­ju.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru