Labā "skolas atslēdziņa"

- 13.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Tā AINU JANSONI Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­lā go­dā kā sko­lo­tā­ji, tā bēr­ni, steig­šus pie­bil­stot, ka sir­mā sko­lo­tā­ja, bi­ju­sī ilg­ga­dē­jā di­rek­to­re esot vi­ņu la­bais ga­riņš. Ne ti­kai tā­pēc, ka jau seš­des­mit ga­dus dzī­vo sko­lā un ik rī­tu uz au­to­bu­sa pie­nāk­ša­nas lai­ku at­slēdz sko­las dur­vis un ir ko­pā ar vi­siem gan sko­las prie­kos, gan bē­dī­gā­kos brī­žos, bet ša­jos vār­dos ie­ko­dē­ta dās­nā­kā ba­gā­tī­ba — bi­ju­šo un ta­ga­dē­jo au­dzēk­ņu cieņ­pil­nā at­tiek­sme par sko­lo­tā­jas mī­ļu­mu un ti­cī­bu kat­ram sko­lē­nam.

Attēlā: AINA JANSONE: — Kad sa­tie­ku bi­ju­šos au­dzēk­ņus vai ko la­bu iz­la­su par vi­ņiem avī­zē, jū­tos kā sep­tī­ta­jās de­be­sīs. Un te, sko­lā, jū­tos kā lie­lā ģi­me­nē. Mī­ļi un la­bi.

Ai­na Jan­so­ne ne­slēpj: rit jau 84. mū­ža gads, kas vi­ņas dzim­tā esot ilg­dzī­vo­ša­nas re­kords. — Un arī no sko­las ne­kur ne­es­mu aiz­gā­ju­si. Dzir­du, kā sko­lē­ni stei­dzas uz kla­sēm, sko­lo­tā­ji iet sa­vās gai­tās, man pa­tīk būt vi­ņu sa­rī­ko­ju­mos, re­dzēt, kā bēr­ni aug. Mans lie­lā­kais draugs ir grā­ma­tas, avī­zes, kas vien­mēr ir pa ro­kai un la­bi no­der arī nakts stun­dās, kad ne­nāk miegs. Kā­pēc mo­cī­ties ar bez­mie­gu un sā­pēm, kas li­ku­šas uz­trūk­ties, la­bāk pa­la­su, un viss pats no se­vis no­rimst. Sko­lā ie­nā­cu kā lat­vie­šu va­lo­das sko­lo­tā­ja, vē­lāk, uz­ņe­mo­ties di­rek­to­res pie­nā­ku­mus, mā­cī­ju vā­cu va­lo­du. Pa­ti mā­cī­jos un bēr­niem to mā­cī­ju.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru