Lai telefona numurs 113 nepieviltu

4.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Jau gads, kopš Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 47a, at­ro­das Vid­ze­mes re­ģi­o­na ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas (NMP) die­nes­ta dis­pe­čer­centrs, te ik die­nas dis­pe­če­ri sa­ņem vi­dē­ji 150 zva­nus — pa­lī­gā sau­cie­nus pēc āt­ra­jiem no Lim­ba­žu, Val­kas, Val­mie­ras, Cē­su, Ma­do­nas, Gul­be­nes, Bal­vu un Alūk­snes bi­ju­šā ra­jo­na ie­dzī­vo­tā­jiem. No Val­mie­ras iz­sau­ku­mos tiek di­ri­ģē­tas 33 Vid­ze­mes re­ģi­o­na mo­bi­lās me­di­ķu bri­gā­des, Val­mie­rā bā­zē­tas trīs.

Attēlā:

JĀSADZĪVO. Jau ce­tur­to mē­ne­si Val­mie­rā ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas die­nes­ta dis­pe­čer­cen­tra pa­gal­mā āt­rās pa­lī­dzī­bas au­to­ma­šī­nas la­vie­rē starp celt­nie­ku me­hā­nis­miem un sa­ves­ta­jiem būv­ma­te­ri­ā­liem. Jā­pa­cie­šas vēl līdz feb­ru­ā­rim, kad Rī­gas ie­lā 47a pil­nī­bā viss būs re­no­vēts gan no ār­pu­ses, gan no iekš­pu­ses.

Āt­rās pa­lī­dzī­bas dis­pe­če­ru un iz­sau­ku­ma bri­gā­žu me­di­ķu darbs ir at­bil­dīgs, iz­lemt starp būt un ne­būt ne­re­ti jā­pa­gūst da­žās se­kun­dēs. Šis darbs ir pa­aug­sti­nā­ta stre­sa re­žī­mā, tā­pēc sva­rī­gi ne ti­kai iz­man­tot vi­sas mo­der­no teh­no­lo­ģi­ju pie­dā­vā­tās ie­spē­jas, bet arī no­dro­ši­nāt dis­pe­če­rus ar vi­ņu dar­ba spe­ci­fi­kai at­bil­sto­šu dar­ba vi­di.

Lai vi­sā Vid­ze­mē pa­nāk­tu āt­ro drī­zā­ku ie­ra­ša­nos iz­sau­ku­mu vie­tās, kā arī uz­la­bo­tu dis­pe­čer­die­nes­ta dar­bu un āt­rās pa­lī­dzī­bas ko­pē­jo dar­bu, jau ce­tur­to mē­ne­si bi­ju­ša­jā Val­mie­ras āt­ro ko­mand­pun­ktā Rī­gas ie­lā 47a, kur ta­gad ir arī vi­sa re­ģi­o­na dis­pe­čer­die­nes­ta bā­ze, tur­pi­nās re­kon­struk­ci­ja. To plā­no Ei­ro­pas re­ģi­o­nā­lās at­tīs­tī­bas fon­da (ERAF) fi­nan­sē­tais pro­jekts, tā re­a­li­zā­ci­ja pa­redz iz­vei­dot vie­no­tu NMP un ka­ta­stro­fu me­di­cī­nas va­dī­bas in­for­mā­ci­jas sis­tē­mu un uz­la­bot pie­ņem­ša­nu un āt­ro va­dī­bu vi­sā NMP die­nes­tā.

Stās­ta ilg­ga­dē­jais Val­mie­ras āt­rās pa­lī­dzī­bas un ta­gad ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas die­nes­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lā cen­tra va­dī­tājs JURIS MEMĻUKS.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru