Laiks un darbs ieceļ apzeltīto kārtā

- 8.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Go­di­nā­jums trim vien­au­dzēm, jau­kām, no­piet­nām un pra­sī­gām sko­lo­tā­jām Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā ie­nā­ca ar gai­šu no­ska­ņu. Vi­ņu mū­ži, so­ļi un bal­sis at­stā­ti vai­rā­kām sko­lē­nu pa­au­dzēm un ie­rak­stī­ti no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­ja vēs­tu­res lap­pu­sēs. Il­gai Go­bai, Li­di­jai Ķi­ber­ma­nei un Gai­dai Sa­li­ņai šis gads ie­vi­jies 80 gre­dze­nu lo­kos, un tie­ši ta­gad, gai­dot sko­las 75. dzim­ša­nas die­nu, pa­vē­rām at­mi­ņu lap­pu­si, no­vēr­tē­jām un brī­nī­jā­mies par vi­ņu va­rē­ša­nu un skaud­rāk sa­ju­tām sa­vē­jo.

Sko­lo­tā­jai I. Go­bai ir trīs sko­lu dar­ba pie­re­dze, vis­il­gāk Ren­cē­nos — 27 ga­di, mā­cot sā­kum­sko­las sko­lē­nus un esot vi­ņiem pat mam­mas vie­tā, un stip­ri­not māj­tu­rī­bas pras­mi 5. — 9. kla­šu mei­te­nēm. Par sa­snieg­to gū­ti at­zi­nī­gi no­vēr­tē­ju­mi gan ra­jo­na, gan valsts olim­pi­ā­dēs. Mei­te­nes vien­mēr at­grie­zu­šās ar kā­du bal­vu. Sko­lo­tā­ja at­ce­ras Da­ces Be­ri­ņas, Za­nes Sluc­kas, Da­ces Cuk­ma­ces, Elī­nas Bri­ces rū­pī­gos iz­šu­vu­mus, adī­ju­mus, tam­bo­rē­ju­mus un zi­nā­ša­nas māj­saim­nie­cī­bā. Ar sa­jūs­mu mei­te­nes šu­va tēr­pus un de­mon­strē­ja tos. Div­reiz ga­dā sko­lo­tā­ja un vi­ņas mei­te­nes ar lep­nu­mu par ie­spē­to rū­pī­gi kār­to­ja dar­bus iz­stā­dēs. Sko­las mei­te­ņu ko­ris (35 dzie­dā­tā­jas) 2005. ga­da Lat­vi­jas sko­lu jau­nat­nes dzies­mu svēt­kos tēr­pās I. Go­bas šū­ta­jos svār­kos. Sko­las dur­vis aiz­vēr­tas, ta­gad mam­mu prie­cē abu mei­tu un di­vu maz­dē­lu veik­smes.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru