Mājīgāk un krāsaināk

- 29.Augusts, 2011
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pa­tī­ka­mas pār­mai­ņas ar paš­val­dī­bas at­bal­stu ša­jā va­sa­rā ie­gu­vu­si Burt­nie­ku pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­de. Tās va­dī­tā­ja Lin­da Sē­ne ar lep­nu­mu stās­ta, ka, pirm­kārt, dār­ziņš ti­cis pie jau­na jum­ta se­gu­ma, kas sa­vu lai­ku bi­ja go­dam no­kal­po­jis:

— Ta­gad va­rē­sim jus­ties pa­sar­gā­ti no ru­dens lie­ta­vām un zie­mas at­kuš­ņiem.

Šo­va­sar pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē ir no­sil­ti­nā­ti bē­ni­ņi, kas, kā cer Lin­da, ap­ku­res pe­ri­o­dā ļaus kaut cik ie­tau­pīt ku­ri­nā­mo.

Vēr­tī­gi sa­kār­to­ša­nas dar­bi pa­veik­ti arī iekš­tel­pās.

Attēlā:

DIŽCELTNE! Burt­nie­ku pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē prie­cā­jas arī par pa­šu uz­cel­to ro­ta­ļu na­mi­ņu, tas ir krā­sains un pie­vil­cīgs.

Komentāri
Pievienot komentāru