Mājvietas Gada putnam — meža pūcei

- 4.Oktobris, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Da­bas drau­giem gads aiz­iet me­ža pū­ču zī­mē, jo Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba šo me­žu ie­mīt­nie­ci ir iz­vē­lē­ju­sies par Ga­da put­nu. Pa­ma­tā ir vēr­tē­jums, ka in­ten­sī­vās mež­iz­strā­des dēļ me­ža pū­cei sāk pie­trūkt ve­cu un do­bu­mai­nu ko­ku, kur tās ra­du­šas ligz­dot. Tā­dēļ me­ža pū­ces, pre­tē­ji no­sau­ku­mam, ar­vien bie­žāk ap­me­tas lau­kos — lie­los ko­kos pa­gal­mos, par­kos, kap­sē­tās.

Attēlā:

DĀVANA. Kār­tē­jo mā­jok­li me­ža pū­cēm iz­liek burt­nie­ku jau­nie­ši Gus­tavs un Mar­kels.

An­da Zvej­nie­ka fo­to

 

Šo ga­du ANO pa­slu­di­nā­ju­si par Starp­tau­tis­ko me­žu ga­du, tā­dēļ Lat­vi­jā cil­vē­ki ti­ka ai­ci­nā­ti aiz­do­mā­ties, kā­pēc me­ža pū­cei bie­ži vien nav vie­tas me­žos, un pa­lī­dzēt šim put­nam at­griez­ties da­bis­ka­jās mā­jās — me­žā. Pū­ces arī pa­šam me­žam ir ļo­ti va­ja­dzī­gas, jo ne­ļauj tur sa­vai­ro­ties sī­ka­jiem grau­zē­jiem.

At­sau­co­ties uz ai­ci­nā­ju­mu, Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lā ad­mi­nis­trā­ci­ja ga­da sā­ku­mā ra­da VAS «Lat­vi­jas valsts me­ži» at­bal­stu māk­slī­go ligz­do­ša­nas vie­tu iz­vei­dei me­ža pū­cēm.

Tal­kā ai­ci­nā­jām jau­nie­šus, un jau pa­va­sa­rī vi­ņi Burt­nie­ku Au­sek­ļa vi­dus­sko­lā sko­lo­tā­ja Gun­ta La­pe­ra va­dī­bā, kā arī Je­ru pa­mat­sko­lā sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa va­dī­bā sā­ka me­ža pū­ču bū­ru ga­ta­vo­ša­nu. Jau­nie­šiem bi­ja ie­spē­ja re­a­li­zēt sa­vas pras­mes rū­pī­ga un pre­cī­za dar­ba iz­pil­dē. Ti­ka sa­ga­ta­vo­ti vai­rāk ne­kā 30 bū­ri.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru