Mazāk var būt atlaižu un akciju

- 13.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Au­gus­tā mūs sa­gai­dī­ja pār­stei­gums — straujš grau­du ce­nu kā­pums pa­sau­les tir­gos. Lie­lā mē­rā sau­su­ma un uguns­grē­ku dēļ to iz­sau­ca Krie­vi­jas val­dī­bas lē­mums par grau­du eks­por­ta aiz­lieg­ša­nu. To­mēr si­tu­ā­ci­jas iz­rai­sī­ša­nā ne­var ne­no­liegt arī kā­das spe­ku­la­tī­vas ak­ti­vi­tā­tes. Kvie­ši ir tā­da vis­pa­sau­les pre­ce, ko da­žā­dās bir­žās bie­ži vien tir­go ti­kai uz pa­pī­ra, un tā­pēc ce­nu svār­stī­bas var būt diez­gan ie­vē­ro­ja­mas.

Sā­ko­ties jau­na­jai se­zo­nai, kad dzir­nav­nie­ki ie­pērk grau­dus, to ce­na pa­sau­lē strau­ji kā­pa. Tā kā mēs esam pa­sau­les da­ļa ar at­vēr­tu eko­no­mi­ku un bez ie­ro­be­žo­ju­miem, arī vie­tē­jā tir­gū grau­du ce­nas kā­pa tik­pat strau­ji. Līdz ar to dār­gā­ki kļu­va arī mil­ti. To ce­nu kā­pums ir ie­vē­ro­jams — da­žām po­zī­ci­jām pat par 60 %.

Uz­ska­tu, ka maiz­nie­ki ne­būs tā­dā si­tu­ā­ci­jā, ka vi­ņi mil­tu ce­nu kā­pu­mu va­rē­tu pa­ņemt uz se­vi. Tas no­zī­mē, ka arī maiz­nie­kiem diem­žēl būs jā­ceļ ce­na. Kā tas no­tiks? Do­mā­ju, ka vei­ka­los turp­māk re­tāk re­dzē­sim mai­zi ar at­lai­dēm. Pie­ļau­ju, ka mai­zes bā­zes ce­na, ko maiz­nie­ki daudz­viet nav sa­ma­zi­nā­ju­ši pat pie ne­daudz ze­mā­kām mil­tu ce­nām, pa­liks tā­da pat vai arī būs ti­kai ne­daudz aug­stā­ka, to­ties ma­zāk rī­kos ak­ci­jas ar at­lai­dēm.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru