Mēs vēlam likumdevējus, nevis labus cilvēkus un vairāksolītājus

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Par­la­men­ta vē­lē­ša­nām nā­kot aiz­vien tu­vāk, bū­tu vie­tā at­ce­rē­ties kā­du sva­rī­gu ni­an­si — at­bil­di uz jau­tā­ju­mu, ko tad mēs īs­ti vē­lē­sim, ja vē­lē­sim. Bet vē­lē­sim li­kum­de­vē­jus. Valsts aug­stā­ko li­kum­do­ša­nas va­ru. Tam­dēļ jau par­ti­jas arī rak­sta sa­vas priekš­vē­lē­ša­nu pro­gram­mas, lai ie­zī­mē­tu tās mai­ņas li­kum­do­ša­nā, kas, pēc vi­ņu do­mām, no­dro­ši­nās valsts at­tīs­tī­bu.

Tie­ši fakts, ka Lat­vi­jas Re­pub­li­kas līdz­ši­nē­jās Sa­ei­mas ir ņu­dzēt ņu­dzē­ju­šas no pub­li­kas, kam par li­kum­do­ša­nu un ju­ri­dis­ka­jām ni­an­sēm ir vi­sai maz sa­jē­gas, lie­lā mē­rā arī ir ie­mesls tam, ka vē­lē­tā­ju uz­ti­cī­ba Sa­ei­mai ir vi­sai ze­ma. Pie­mē­ram, ja «aug­stā na­ma» tri­bī­nē pār­mai­ņus kāpj Ju­ris Do­be­lis un Ja­kovs Pli­ners, lai vel­tī­tu viens ot­ram da­žā­dus epi­te­tus, tad tam ar li­kum­do­ša­nu nav ne­kā­da sa­ka­ra. Tik­pat la­bi kungs un biedrs ar vie­dok­ļiem var ap­mai­nī­ties arī Sa­ei­mas smē­ķē­ta­vā vai bu­fe­tē, bū­tī­ba no tā ne­mai­nī­sies.

Tā­pat de­pu­tā­tu gal­ve­no­kārt ze­mās ju­ri­dis­kās kva­li­fi­kā­ci­jas dēļ Lat­vi­jā il­gus ga­dus ir pa­stā­vē­ju­si sa­vā­da si­tu­ā­ci­ja: tiek pie­ņem­ti li­ku­mi ar tik dau­dziem «cau­ru­miem», ka tik­pat la­bi va­rē­tu tos arī ne­pie­ņemt. Ie­in­te­re­sē­tās per­so­nas tā­pat vien­mēr iz­sprūk svei­kā, ja vien ka­ba­ta at­ļauj no­al­got aug­sta lī­me­ņa ad­vo­kā­tu. Bet ie­in­te­re­sē­ta­jām per­so­nām ka­ba­ta pa­ras­ti at­ļauj.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru