Motosporta pionieri Mazsalacā

- 4.Aprīlis, 2012
Sports
Laikrakstā

Pē­tot mo­to­spor­ta vēs­tu­ri Maz­sa­la­cā, ma­nās ro­kās no­nā­ca Ēri­ka Ķū­rē­na dip­lo­mu un bil­žu al­bums par mo­to­spor­tu. Lai gū­tu pil­nī­gā­ku priekš­sta­tu par bil­dēs re­dzē­to, de­vos pie al­bu­ma īpaš­nie­ka.

Ēriks Ķū­rēns dzi­mis 1927. ga­da 5. sep­tem­brī Maz­sa­la­cā, «Jaun­ķū­rē­nos», sko­las gai­tas sā­cis Lī­ču sko­lā. 1944. ga­dā ie­saukts vā­cu ar­mi­jas gai­sa spē­ku pa­lī­gos, līdz Vā­ci­jas ka­pi­tu­lā­ci­jai die­nē­jis Vā­ci­jā, bet vē­lāk caur fil­trā­ci­jas no­met­nēm no­kļu­vis Beļ­ģi­jā. Kad Bri­se­lē pie­nā­cis brī­dis iz­šķir­ties, kurp do­ties, pie­tei­cies at­griez­ties dzim­te­nē, bet no­nā­cis Si­bī­ri­jā, No­vo­si­bir­skas ra­jo­nā. Pēc pa­va­dī­ta ga­da Si­bī­ri­jā lū­dzis at­va­ļi­nā­ju­mu uz Lat­vi­ju un Krie­vi­jas pla­šu­mos nav at­grie­zies. 1949. ga­dā ap­pre­cē­jies ar Her­mī­ni Kau­žē­nu, 1961. ga­dā vi­ņiem pie­dzi­mu­si mei­ta Ine­se. Il­gā­kie mū­ža dar­ba ga­di pa­va­dī­ti Maz­sa­la­cā, strā­dā­jot tek­stil­fab­ri­kā un slim­nī­cā.

Kā sā­kāt no­dar­bo­ties ar mo­to­spor­tu?

Jau­niem, spē­cī­giem pui­šiem un vī­riem al­laž ir pa­do­mā sav­star­pē­jās spē­ko­ša­nās un se­vis ap­lie­ci­nā­ša­na. Var spē­lēt bum­bu, skriet, lēkt, bet reiz dzi­ma ide­ja sa­rī­kot sa­cen­sī­bas ar mo­to­cik­liem. Šā­das sa­cen­sī­bas Lat­vi­jā no­ti­ka jau kopš 1904. ga­da, bet Maz­sa­la­cā mo­to­kross dzi­ma pēc ka­ra, 40. ga­du bei­gās. Pēc­ka­ra ga­dos mo­to­cik­lu ne katrs va­rē­ja at­ļau­ties. Reiz Jā­nis Krū­miņš no Rī­gas at­ve­da iz­jauk­tus, no­rak­stī­tus mo­to­cik­lus, tad arī ko­pā ar ko­lē­ģi Med­vec­ki sā­kām kom­plek­tēt mo­to­cik­lu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru