Nacionālā apvienība: steigšus sadiegts duets

- 31.Augusts, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Na­ci­o­nā­lā ap­vie­nī­ba «Vi­su Lat­vi­jai!» - «Tēv­ze­mei un Brī­vī­bai/LNNK» ir šīs vē­lē­ša­nu kam­pa­ņas lai­mes lu­tek­lis. Par abu ra­di­kā­lā spār­na par­ti­ju nā­kot­nes iz­re­dzēm, jo tām pa­šām spē­ci­ņi jo­pro­jām ir vā­ji, pa­rū­pē­jās ci­ti po­li­tis­kie vei­do­ju­mi. Tik­lab «Vie­no­tī­ba», kā krie­vis­kās par­ti­jas ne­gri­bē­ti pa­da­rī­ja di­vus nī­ku­lī­gus gru­pē­ju­mus par vē­rā ņe­ma­mu ap­vie­no­tu spē­ku. Da­ļa ag­rā­ko «Vie­no­tī­bas» at­bal­stī­tā­ju sā­ka šau­bī­ties, vai tā ir pie­tie­ka­mi prin­ci­pi­āls na­ci­o­nā­lo in­te­re­šu aiz­stā­vis. Diez­gan lie­lu skai­tu lat­vis­ko vē­lē­tā­ju mo­ti­vē bai­les no «Sa­ska­ņas cen­tra» nāk­ša­nas pie va­ras, glu­ži tā­pat vi­ņus tra­ci­na PCTVL so­lī­ju­mi na­tu­ra­li­zēt ik­vie­nu ne­pil­so­ni un ie­viest krie­vu va­lo­du paš­val­dī­bu liet­ve­dī­bā. Ir va­ja­dzīgs ap­ņē­mīgs pret­spēks, un tāds šo­brīd tiek sa­ska­tīts VL un TB/LNNK po­li­tis­ka­jā du­e­tā.

Pro­tams, sa­steig­tās «lau­lī­bas» ra­dī­ja iek­šē­ju pret­ru­nu pār­pil­nu vei­do­ju­mu. Tēv­ze­mie­ši bi­ja pār­stā­vē­ti vi­sās līdz­ši­nē­jās pēc­ka­ra Sa­ei­mās un dar­bo­ju­šies vai­rā­kās val­dī­bās. Bet tie­ši tas arī kļu­va par par­ti­jas «Ahi­le­ja pa­pē­di». Ar sa­vu pie­re­dzi, ko ar valsts va­ras svi­rām tie­šām var pa­veikt Lat­vi­jas lat­vis­ko­ša­nā, TB/LNNK kļu­va pā­rāk «rem­de­na» sa­viem at­bal­stī­tā­jiem, kas jo­pro­jām cer sa­gai­dīt cit­tau­tie­šu «ie­lā­dē­ša­nu va­go­nos». Sa­vu­kārt part­ne­ri no VL ir ne ti­kai po­li­tis­ki nai­vi, bet vē­las tā­di pa­likt arī jo­pro­jām, ce­rot tur­pi­nāt «na­ci­o­nā­lo in­te­re­šu aiz­stā­vī­bu» ar lā­pu gā­jie­niem, pi­ke­tiem pie Krie­vi­jas vēst­nie­cī­bas un de­kla­ra­tī­viem pa­zi­ņo­ju­miem. Skaidrs, ka rū­dī­tos po­li­ti­ķos zaļ­knāb­ji iz­rai­sa aler­ģi­ju. Ta­ču tie­ši vi­ņi ir «mag­nēts», kas pie­sais­ta vē­lē­tā­jus. Na­ci­o­nāl­ra­di­kā­la­jā po­li­ti­kā ne­dar­bo­jas pa­ši ele­men­tā­rā­kie ra­ci­o­nā­li ap­svē­ru­mi, pēc ku­riem sa­vā iz­vē­lē cen­šas va­dī­ties mē­re­nā­ki vē­lē­tā­ji: VL pie­kri­tē­jiem šķiet, ka Raiv­ja Dzin­ta­ra un ci­tu po­zē­ša­na ar kai­liem tor­siem pie Sa­ei­mas pil­nī­gi ap­lie­ci­na ga­ta­vī­bu va­dīt val­sti, bet iz­prat­ne, pie­mē­ram, par valsts bu­dže­ta vei­do­ša­nu vai iz­lie­to­ša­nu tam ir pa­vi­sam ne­bū­tis­ka.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru