Nav liela māka nomedīt piesietu dzīvnieku

- 1.Novembris, 2010
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Sā­ku­šās ko­lek­tī­vās me­dī­bas. Cik veik­smī­gas tās va­rē­tu būt šo­gad, jau­tā­ju par me­dī­bu lie­tām at­bil­dī­ga­jam Zie­meļ­vid­ze­mes virs­mež­nie­cī­bas in­že­nie­rim JĀNIM ROČĀNAM.

— Lai va­rē­tu me­dīt, jā­zi­na, kas ir me­žā, tā­dēļ va­ja­dzī­ga dzīv­nie­ku uz­skai­te. Tā no­tiek mež­nie­cī­bās, tur­klāt ta­gad pa uz­skai­tes vie­nī­bām.

— Kas tās tā­das?

— Tā­du uz­skai­ti pēc vie­no­tas me­to­des no­tei­ku­si Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja. Bi­ja laiks, kad dzīv­nie­kus uz­skai­tī­ja pa med­nie­ku ko­lek­tī­vu pla­tī­bām. Ta­ču ra­dās pro­blē­ma, ka mazs me­dī­bu ie­cir­knī­tis, vei­cot uz brī­di dzīv­nie­ku in­ten­sī­vu pie­ba­ro­ša­nu, pie­vi­li­nā­ja dzīv­nie­kus un re­ģis­trē­ja lie­lu skai­tu, lai ko­lek­tīvs va­rē­tu pra­sīt at­ļau­ju me­dīt pa­stip­ri­nā­ti. Tā bi­ja māk­slī­gi vei­do­ta si­tu­ā­ci­ja. Tā skai­tīt var­būt var vien kū­tī, bet mežs to­mēr ir da­ba. Tā­dēļ, lai pie­klu­si­nā­tu vēl­mi me­žā pār­mē­rī­gi iz­gāzt ba­rī­bu, ti­ka iz­vei­do­tas lie­lā­kas uz­skai­tes vie­nī­bas, kas ap­tver vai­rā­ku me­dī­bu ko­lek­tī­vu te­ri­to­ri­jas. Uz­skai­tī­tos dzīv­nie­kus no­me­dī­ša­nai sa­da­la pro­por­ci­o­nā­li ie­cir­kņu lie­lu­mam. Pie­mē­ram, ja līdz­ši­nē­jiem pie­ba­ro­tā­jiem nu par kat­ru hekt­āru no ko­pī­gi uz­skai­tī­ta­jām ir at­ļauts no­me­dīt vie­nu cū­ku, tad kai­mi­ņu hekt­āros — tik­pat.

— Vai dzīv­nie­ku ir daudz?

Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­gā­ju­šo ga­du — vai­rāk, iz­ņe­mot stir­nas, kam zie­ma bi­ja pā­rāk sma­ga, to ir vis­maz par treš­da­ļu ma­zāk. Si­tu­ā­ci­ja vēl ir ne­skaid­ra, jo no­vār­gu­šie dzīv­nie­ki daž­viet kri­ta arī pēc pa­va­sa­ra uz­skai­tes. Tā­dēļ šo­gad no­me­dīt at­ļau­to stir­nu skaits ir jū­ta­mi sa­ma­zi­nāts. Vēl vai­rāk — tie ko­lek­tī­vi, kas grib šos dzīv­nie­kus me­dīt arī turp­māk, no stir­nu me­dī­bām sa­vā te­ri­to­ri­jā ša­jā se­zo­nā ir vis­pār at­tei­ku­šies. Arī ci­tus dzīv­nie­kus mēs vi­ņiem ne­lie­kam ob­li­gā­ti no­me­dīt. Ja med­nie­ki grib, lai kup­li­nās arī kā­du ci­tu dzīv­nie­ku po­pu­lā­ci­ja, vi­ņi var no­lemt ne­me­dīt arī tos.

AUG BUCIŅŠ, AUG RADZIŅI. Šā­dus di­žus dzīv­nie­kus vai­rā­ki med­nie­ku ko­lek­tī­vi šo­se­zon sau­dzēs, lai pēc ga­diem me­žos at­kal bū­tu daudz stir­nu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru