No Rīgas kabinetiem — zaļos darbos Burtnieka stāvkrastā

21.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Piekt­dien te­ju pā­ris des­mi­ti tal­ci­nie­ku — ko­man­di­ņa, kā sa­vē­jos mī­ļi no­sau­ca ad­mi­nis­trā­ci­jas di­rek­tors Va­lē­rijs Sei­lis, no Zie­meļ­vid­ze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­ta un rī­dzi­nie­ki no Lat­vi­jas Da­bas aiz­sar­dzī­bas fon­da — la­bā ga­ra­stā­vok­lī ne ti­kai ar sviest­mai­zēm un ka­fi­ju, bet pat lai­vu ie­ra­dās uz Burt­nie­ku eze­ra stāv­kras­ta sa­kop­ša­nas tal­ku.

Attēlā:

BRIKŠŅOS IEKŠĀ! Rī­gas tal­ci­nie­ki, ie­lē­ku­ši līdz­pa­ņem­ta­jos gu­mij­nie­kos, bez ga­rām ru­nām kā­pa le­jup pa pa­va­sa­ra tal­kā stāv­kras­tā ie­kār­to­ta­jām tre­pēm un te­ci­ņus vien ga­rām vie­tē­jo tal­ko­tā­ju jau sa­kur­ta­jam uguns­sār­tam un tā ma­za­jam sar­gam de­vās iek­šā ezer­ma­las brik­šņos, lai tur no­zā­ģē­tos krū­mus un za­rus nes­tu de­dzi­nā­ša­nai.

Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Zie­meļ­vid­ze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­ta ad­mi­nis­trā­ci­jas di­rek­tors Va­lē­rijs Sei­lis: — Šo­dien pa­šā Zie­meļ­vid­ze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­ta sir­dī pie Burt­nie­ku eze­ra rī­ko­jam gan tal­ku, gan rei­zē tā­du kā iz­brau­ku­ma se­mi­nā­ru: arī mēs mē­ģi­nā­sim at­stāt kā­du pa­lie­ko­šu vēr­tī­bu ša­jā īpa­ši aiz­sar­gā­ja­ma­jā da­bas te­ri­to­ri­jā. Pie rei­zes pa­vē­ro­sim si­tu­ā­ci­ju un ģe­ne­rē­sim jau­nas ide­jas, kā­dām ak­ti­vi­tā­tēm tu­vā­ka­jā nā­kot­nē la­bāk va­rē­tu no­vir­zīt no­dok­ļu mak­sā­tā­ju fon­da nau­du. Ve­cā­kais valsts vi­des in­spek­tors jeb vien­kār­ši da­bas sargs An­dis Zvej­nieks pa­lī­dzē­ja sa­mek­lēt šo ģeo­lo­ģis­ko da­bas pie­mi­nek­li Na­tu­ral 2000 Ei­ro­pas no­zī­mes aiz­sar­gā­ja­ma­jā da­bas te­ri­to­ri­jā. Šis ob­jekts līdz šim var­būt ma­zāk bi­jis pa­zīs­tams ap­mek­lē­tā­jiem un tū­ris­tiem, un tie­ši tū­risms va­rē­tu būt viens no Burt­nie­ku no­va­da at­tīs­tī­bas gal­ve­na­jiem vir­zie­niem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru