Paļāvībā uz Dievu

- 7.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Maz­sa­la­cas Sv. An­nas drau­dzē kal­po­ša­nu ne­sen sā­cis jau­nais mā­cī­tājs EDIJS KALEKAURS.

Kāds bi­ja jū­su ceļš pie Die­va?

Es­mu dzi­mis Apē un tur dzī­vo­jis 25 ga­dus. Kad ap­pre­cē­jos, pār­cē­los uz dzī­vi Lim­ba­žu ra­jo­nā. Tas sa­kri­ta ar lai­ku, kad es at­klā­ju Die­vu, un es no­nā­cu Burt­nie­ku drau­dzē. Baz­nī­cā es sa­pra­tu, ka šī ir vie­ta, kur es sa­ņe­mu at­bil­des un sva­rī­giem dzī­ves jau­tā­ju­miem un gūs­tu dzī­ves pie­pil­dī­ju­mu. Pēc čet­riem ga­diem sa­pra­tu, ka vē­los stu­dēt te­o­lo­ģi­ju un ie­gūt dzi­ļā­kas zi­nā­ša­nas par Die­vu. Šo­va­sar es ab­sol­vē­ju Lu­te­ra aka­dē­mi­ju un ti­ku or­di­nēts par mā­cī­tā­ju.

Cik il­gi esat Maz­sa­la­cas drau­dzē?

Es­mu evaņ­ģē­lists Maz­sa­la­cas Sv. An­nas drau­dzē no pēr­nā ga­da sep­tem­bra. Rū­jie­nas drau­dzē kal­po­ju jau tre­šo ga­du, un sā­kot­nē­ji tur bi­ja ma­na vie­nī­gā drau­dze. Maz­sa­la­cas drau­dze ir ne­lie­la, ti­kai ap 50 cil­vē­ku. Tie ir kris­tī­tie un ie­svē­tī­tie drau­dzes lo­cek­ļi, kas nav at­skai­tī­ti no drau­dzes. Par kat­ru drau­dzes lo­cek­li ik ga­du uz Rī­gu ir jā­pār­skai­ta drau­dzes no­de­va. LELB Sa­tver­sme no­sa­ka: ja di­vus ga­dus nav mak­sā­ta drau­dzes no­de­va un ga­du drau­dzes lo­cek­lis nav bi­jis uz diev­kal­po­ju­mu, tad viņš tiek at­skai­tīts no ak­tī­vo drau­dzes lo­cek­ļu skai­ta. Drau­dze ne­var at­ļau­ties mak­sāt no­de­vu par drau­dzes lo­cek­ļiem, kas ne­pil­da sa­vas sais­tī­bas.

Pār­ņe­mot Maz­sa­la­cas drau­dzi, kā gal­ve­no pro­blē­mu es sa­re­dzu, ka baz­nī­cu ap­mek­lē maz cil­vē­ku, un man ir grū­ti rast tam skaid­ro­ju­mu. Zie­mas­svēt­kos uz diev­kal­po­ju­mu at­nāk vai­rāk par 200 cil­vē­kiem, bet ik­die­nā baz­nī­cas so­lu rin­das ir tuk­šas. La­bi, ja at­nāk 20 cil­vē­ku.

Drau­dzes saim­nie­cis­kās lie­tas es pil­nī­bā uz­ti­cu drau­dzes pa­do­mei un priekš­nie­cei, mans uz­de­vums ir kon­cen­trē­ties uz ga­rī­ga­jiem jau­tā­ju­miem. Pro­tams, es­mu in­for­mēts par drau­dzes fi­nan­si­ā­lo stā­vok­li un at­zīs­tu, ka baz­nī­cas ēkai ne­pie­cie­šams re­monts. Die­vam viss ir ie­spē­ja­mas, tā­dēļ ti­cu, ka nau­da at­ra­dī­sies, kad tas būs ne­pie­cie­šams, un ne­kas ne­sa­bruks un ne­ies pos­tā.

 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru