Par gājputniem un to atlidošanas vadītāju

- 4.Aprīlis, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Die­nās, kad ar­vien bie­žāk lū­ko­ja­mies de­be­sīs vai tu­vē­jos ko­kos, kur at­grie­ša­nos ar pa­va­sa­rī­gām bal­sīm pie­sa­ka gāj­put­ni, vai­rāk at­ce­ra­mies arī par cil­vē­kiem, kas šos put­nus pa­ras­ti pa­ma­na pir­mie un pa­zīst la­bāk par ik­die­nas vē­ro­tā­jiem. Sa­ru­nā­jos ar MĀRCI TĪRUMU, kas Lat­vi­jas or­ni­to­lo­gu bied­rī­bas mā­jas la­pā in­ter­ne­tā no­saukts par pro­gram­mas «Gāj­put­nu at­li­do­ša­na» va­dī­tā­ju.

Attēlā:

TĪKAMAIS UN LIETDERĪGAIS. Nu jau des­mi­to ga­du Mār­cis Tī­rums ir viens no vē­rī­gā­ka­jiem put­nu vē­ro­tā­jiem Lat­vi­jā.

 

— Kā­dus pie­nā­ku­mus šis amats uz­liek?

— Pil­nā no­sau­ku­mā es­mu gāj­put­nu at­grie­ša­nās pro­gram­mas ko­or­di­na­tors. Tas arī pa­sa­ka gal­ve­no — uz­skai­tes or­ga­ni­zē­ša­nu, kas no­zī­mē sa­ga­ta­vot an­ke­tas, iz­sū­tīt tās re­gu­lā­ra­jiem zi­ņo­tā­jiem, un pēc fi­nan­su stā­vok­ļa arī LOB bied­riem. 2008. ga­dā an­ke­tas ti­ka iz­sū­tī­tas 900 in­te­re­sen­tiem, 2011. ga­dā, lai sa­ma­zi­nā­tu iz­de­vu­mus, gan vairs ti­kai 200 an­ke­tas. Ta­gad lie­lā­ku ce­rī­bu un at­sau­cī­bu lie­kam uz por­tā­lu www.da­bas­da­ti.lv, kur ir ie­spē­jams šīs pa­šas zi­ņas par gāj­put­niem no­dot, ne­tē­rē­jot lī­dzek­ļus par pas­ta sū­tī­ju­mu.

Tad ir an­ke­tu sa­gai­dī­ša­na un da­tu ap­strā­de. Lie­lā­kā da­ļa da­līb­nie­ku ap­zi­nī­gi sū­ta zi­ņas lai­kus. Pē­dē­jās an­ke­tas gan daž­kārt at­ce­ļo vien nā­ka­ma­jā pa­va­sa­ri.

Kat­ru ga­du pirms jau­nās gāj­put­nu se­zo­nas bied­riem un in­te­re­sen­tiem tiek iz­zi­ņo­ti re­zul­tā­ti par ie­priek­šē­jo ga­du. Tas ir ma­na kā LOB bied­ra brīv­prā­tīgs pie­nā­kums ap­vie­no­ju­mā ar stu­di­jām LU dok­to­ran­tū­rā ģeo­grā­fi­jas spe­ci­a­li­tā­tē, kur top pē­tī­jums par gāj­put­nu at­li­do­ša­nas fe­no­lo­ģi­ju un kli­ma­ta mai­nī­bu Lat­vi­jā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru