Par ko balsot

- 16.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Ša­jā sau­lē es­mu no­dzī­vo­jis vai­rāk ne­kā 70 ga­du un ta­gad, ga­ta­vo­jo­ties 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām, pār­ņem ne­zi­ņa, kā lai iz­glābj šo val­sti no tā pos­ta, ku­rā tā sa­vos pē­dē­jos 20 ne­at­ka­rī­bas ga­dos ir no­nā­ku­si. Mū­su līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi sa­vas dar­bī­bas vai bez­dar­bī­bas dēļ šo val­sti tik tā­lu ir no­ve­du­ši. Par no­da­rī­to ne­viens gan nav at­vai­no­jies, jo ne­kā­du at­bil­dī­bu ne­jūt. No­zie­gu­ma nav, īpa­ši pēc Lat­vi­jas li­kum­do­ša­nas, ko pa­ši Sa­ei­mā sē­dē­tā­ji pie­ņē­mu­ši. Ir ti­kai iz­zag­ta, iz­lau­pī­ta un iz­pār­do­ta valsts. Ta­gad līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi at­kal rau­jas pie va­ras, kau­nu par no­da­rī­to ne­jū­tot, kāpj tri­bī­nēs un, acīs ska­to­ties, so­la ne­re­ā­las lie­tas. Vai tie­šām Dievs šiem cil­vē­kiem at­ņē­mis kau­na sa­jū­tu?

Jo­pro­jām ne­va­ru sa­prast, par ko bal­sot, tā­dēļ uz­ma­nī­gi ska­tos un klau­sos po­li­tis­kos rai­dī­ju­mus. Pa­gai­dām gan ne­kā­du skaid­rī­bu ne­gūs­tu un acīm­re­dzot arī ne­gū­šu. Vē­lē­tā­ji tiek ai­ci­nā­ti la­sīt par­ti­ju pro­gram­mas, bet nav ne­kā­das ga­ran­ti­jas, ka tur rak­stī­tais tiks pil­dīts vai par ne­iz­pil­di kāds ne­sīs at­bil­dī­bu.

Val­mie­ras drā­mas te­āt­rī no­ti­ka Vid­ze­mes no­va­da lī­de­ru de­ba­tes. Ko no šīs tuk­šās pļā­pā­ša­nas gu­vām? Vai tā­dā vei­dā mēs gri­bam val­sti sa­kār­tot?

Par­ti­ju pa­tie­sie mēr­ķi tiek slēp­ti aiz skais­tiem lo­zun­giem — pa­nāk­sim, vei­do­sim, strā­dā­sim, ro­si­nā­sim. Vai šie tuk­šie so­lī­ju­mi ne­sīs lab­klā­jī­bu? Gai­du, ka mū­su gud­rie prā­ti pa­stās­tīs, kā iz­skaust zag­ša­nu val­stī, paš­val­dī­bās, kā iz­skaust ko­rup­ci­ju, kā tu­vi­nā­ties tais­nī­gām so­ci­ā­lām ide­jām.

Ie­brau­cot, Rī­gā no Jug­las pu­ses un ie­rau­got klu­sē­jo­šo rūp­nī­cu VEF, va­go­nu, mo­pē­du rūp­nī­cu (tā va­rē­tu tur­pi­nāt bez­ga­lī­gi), sirds sa­rau­jas par tā­du saim­nie­ko­ša­nu, par zau­dē­ta­jām dar­ba vie­tām. Pē­dē­jos simts ga­dos ne di­vi asi­ņai­nie ka­ri, ne de­por­tā­ci­jas, ne ko­lek­ti­vi­zā­ci­ja ra­žo­ša­nu un tau­tu tā ne­iz­nī­ci­nā­ja.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru