Par medicīnai veltīto mūžu

- 7.Novembris, 2010
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Kā­da ok­tob­ra die­na ār­stei Gai­dai Šmi­tei šo­gad bi­ja īpa­ša — bei­dza­mā dar­ba die­na Vid­ze­mes slim­nī­cā. Tik­pat īpa­ša, cik pir­mā pirms 37 ga­diem, kad jau­nā la­bo­ra­to­ri­jas ār­ste ti­ka pie­ņem­ta dar­bā Val­mie­ras slim­nī­cā. Jau pēc pie­ciem ga­diem dak­te­rei Šmi­tei ti­ka uz­ti­cēts va­dīt la­bo­ra­to­ri­ju. Vi­ņa to da­rī­ja 14 ga­dus, bet bei­dza­mos as­to­ņus at­kal bi­ja la­bo­ra­to­ri­jas ār­ste.

Ār­stes per­so­nas lie­tā at­ro­dams kāds rak­stu­ro­jums, ku­rā slim­nī­cas trīs at­bil­dī­gas amat­per­so­nas ar pa­rak­stiem ap­lie­ci­na, ka: «Daudz dar­ba Gai­da Šmi­te vel­ta vi­dē­jo la­bo­ran­tu kva­li­fi­kā­ci­jas cel­ša­nai un darb­au­dzi­nā­ša­nai. 1984. ga­dā at­vēr­ta klī­nis­kā la­bo­ra­to­ri­ja jau­na­jā po­li­klī­ni­kā, ku­rā, lai sek­mē­tu ilg­ga­dē­jo ie­dzī­vo­tā­ju dis­pan­se­ri­zā­ci­ju, pa­pil­di­nā­ta ar vie­nu la­bo­ran­ta vie­tu. Ār­stes Gai­das Šmi­tes va­dī­bā vi­si ra­jo­na feld­še­ru - vec­mā­šu pun­ktu va­dī­tā­ji ap­mā­cī­ti iz­da­rīt dis­pan­se­ri­zā­ci­jai ne­pie­cie­ša­mās ana­lī­zes. ..Kā klī­nis­kās, tā bio­ķī­mis­kās la­bo­ra­to­ri­jās kat­ru ga­du tiek ie­vies­tas jau­nas, pro­gre­sī­vā­kas dar­ba me­to­des. .. Ār­ste Gai­da Šmi­te ir iz­pa­lī­dzī­ga, sir­snī­ga un at­sau­cī­ga.»


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru