Par tīriem ūdeņiem

- 20.Maijs, 2011
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Drīz būs klāt va­sa­ras ūdens­tū­ris­ma se­zo­na. Ta­ču ne vi­sur pie upēm un eze­riem skats ir tas la­bā­kais. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, in­di­vi­du­ā­lā ko­mer­san­ta Lī­da­ci­ņas lai­vās ro­si­nā­ti un at­bal­stī­ti, lie­li un ma­zi tal­ci­nie­ki sa­pul­cē­jās uz Sa­la­cas tī­rī­ša­nu. Pos­mā no Ve­ca­tes līdz Ska­ņam­kal­nam ti­ka sa­vāk­tas upē no­kļu­vu­šās un kras­tā iz­ska­lo­tās dra­zas.

Svēt­dien par da­bas aiz­sar­dzī­bu ti­ka dis­ku­tēts arī Jau­no mak­šķer­nie­ku sko­las no­dar­bī­bā, kas ar Da­bas aiz­sar­dzī­bas Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās ad­mi­nis­trā­ci­jas at­bal­stu ti­ka or­ga­ni­zē­ta Ve­ca­tes lai­vu bā­zē. Pēc cie­nas­ta, ko bi­ja sa­gā­dā­jis bā­zes saim­nieks Ojārs Be­ķe­ris, spē­les vei­dā sko­lē­ni ti­ka ie­pa­zīs­ti­nā­ti ar pie­sār­ņo­ju­ma ne­ga­tī­vo ie­tek­mi uz eko­lo­ģis­ko si­tu­ā­ci­ju upē. Jā­cer, ka in­te­re­san­tās spē­les lai­kā iz­glāb­tās zi­vis ro­si­nās jau­nos mak­šķe­rē­ša­nas en­tu­zi­as­tus uz lī­dzī­giem re­ā­liem dar­biem arī da­bā.

Attēlā:

ZIVIS UN ATKRITUMI NESADER! Ojārs Be­ķe­ris (no la­bās) ar in­te­re­san­tas spē­les pa­lī­dzī­bu Jau­no mak­šķer­nie­ku sko­las pui­kām mā­ca, ka daudz ziv­ju ie­spē­jams no­ķert ti­kai tī­ros ūde­ņos.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru