Pasaka. Rotaļa. Muzicēšana

- 30.Augusts, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Dik­ļiem pie­stāv bēr­nu ča­las, fan­tā­zi­ja (Vi­ka parks!) un mū­zi­ka. Un, ja par gal­ve­na­jiem va­ro­ņiem tik pie­pil­dī­tā aiz­ejo­šās va­sa­ras sau­lai­nā die­nā kļūst pa­vi­sam ma­zi bēr­ni — div­ga­dī­gie, trīs­ga­dī­gie un vi­ņu ma­zie brā­lī­ši un mā­si­ņas — pār­steig­ti un ie­prie­ci­nā­ti arī vi­ņu ve­cā­ki. Tā­da no­ska­ņa val­dī­ja, tie­ko­ties par ra­do­ša­jām darb­nī­cām no­sauk­ta­jās no­dar­bēs, ko va­da Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las pe­da­go­ģes Ani­ta Mo­ro­zo­va, In­ga Zir­ne un Ine­se Liec­kal­ni­ņa.

— Ļo­ti pa­tīk. Tas ir jau­nums va­sa­rā saukt ko­pā pa­vi­sam ma­zus bēr­nus uz tik sir­snī­gām un in­te­re­san­tām no­dar­bī­bām,— vie­nis­prā­tis ir Da­na un Rai­monds Vi­de­ma­ņi. Vi­ņu mei­ti­ņa Lī­va Eve­lī­na ru­de­nī at­kal, tā­pat kā ie­priek­šē­jā mā­cī­bu ga­dā, ap­mek­lēs rit­mi­kas no­dar­bī­bas mū­zi­kas sko­lā. Dik­ļos prie­cā­jas, ka sa­ti­ku­si sa­vus sko­las­bied­rus un šo­dien lī­dzi at­brau­cis arī ma­zais brā­lī­tis Re­narts.

— Sā­ku­mā dau­dzi ne­ti­cē­ja ide­jai par ra­do­ša­jām darb­nī­cām tik ma­ziem bēr­niem. Sko­lo­tā­jas pie­rā­dī­ja: vi­si ko­pā va­ram, — tā Rai­monds Vi­de­ma­nis.

Dar­bo­ša­nās sā­kas rī­ta ag­ru­mā (ve­cā­ki bēr­nus at­ved līdz 8.30) un bei­dzas pa­vē­lā pēc­pus­die­nā. Vis­vai­rāk — no Val­mie­ras, arī no Dik­ļiem un pat no Ma­do­nas.

— Vie­nā gru­pā ir 12 bēr­nu. Jo ma­zāks skaits, jo darbs iz­nāk pro­duk­tī­vāks. Jo ma­zāks bērns, jo  pra­sa vai­rāk uz­ma­nī­bas, — pār­lie­ci­nā­ju­sies ie­ce­res au­to­re Ani­ta Mo­ro­zo­va.

No­dar­bī­bu tre­ša­jā die­nā te pa­ši ma­zā­kie, no 2,5 līdz 3,5 ga­di­ņiem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru